ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

botcher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *botcher*, -botcher-

botcher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
botcher (n.) ผู้ที่ทำเสียหาย

botcher ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二把刀[èr bǎ dāo, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ, 二把刀] inexpert; a botcher

botcher ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Murksarbeit {f}botchery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า botcher
Back to top