ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broiler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broiler*, -broiler-

broiler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broiler (n.) ที่ย่าง Syn. grill
broiler pan (n.) กระทะแบนสำหรับปิ้ง / อบ Syn. frying pan
English-Thai: HOPE Dictionary
broilern. เครื่องย่างหรือปิ้งหรือเผาเนื้อ,เครื่องอบ,คนย่างเนื้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
broiler(n) เตาอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broilers (Poultry)ไก่กระทง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We had no broiler, so Johnny did everything in pans.เราไม่มีเตาย่าง เขาเลยทำทุกอย่างในกระทะ

broiler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロイラー[, buroira-] (n) broiler; (P)

broiler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไก่กระทง[n.] (kaikrathong) EN: young chicken ; chick ; cockerel ; pullet ; broiler chicken ; broiler FR: jeune coq [m] ; poulette [f] (vx)
ตะแกรงย่าง[n. exp.] (takraēng yā) EN: broiler FR: gril [m]
เตาปิ้ง[n.] (tao ping) EN: broiler FR: gril [m] ; rôtissoire [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broiler
Back to top