ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-breakdown-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น breakdown, *breakdown*,

-breakdown- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, she had a nervous breakdown after her mother's death,เอ้อ, เธอเป็นโรคประสาท หลังจากแม่ของเธอตาย,
It couldn'tjust be that he had a breakdown with a concomitant memory lapse?นั่นอาจไม่ใช่เพราะ เกิดการวูบ พร้อมกับสูญเสียความจำบางส่วน หรือไม่ ?
Fortunately for you, I'm gonna overlook this mental breakdown of yours.สำหรับเธอ ฉันกำลังจะมองคุณ - นี่คุณอาจจะจิตใจยังไม่ปกติ
'We appear to have a breakdown in communication there.'เราขาดการติดต่อกับที่นั่น'
Yeah. I sort of came back to have a nervous breakdown but the bastard beat me to it.มันเหมือนผมกลับมาเพื่อประสาทเสียน่ะครับ
I'll need a breakdown of procedure and protocol.ฉันต้องขอให้หยุดขั้นตอนและ แบบแผนการทำงานของคุณ
So he did what any self-respecting paleontologist on the verge of a nervous breakdown would do.ดังนั้นเขาทำแลลที่นักบรรพชีวินวิทยา ที่มีความเคารพตนเองสูง ในสภาพวะประสาทเสียจะทำ
There's no question, there's a breakdown in military discipline on this vessel.No there is more you doubt, the discipline he/she got lost on board of that ship. I blame the man-fish.
And given the condition of the ship, it could experience a fatal breakdown at any time.และให้ ปัจจัยแวดล้อม ของยาน มันควรจะมีประสบการณ์ การหยุดความหายนะไม่ว่าเวลาใดๆ
Would you mind having your breakdown someplace else?ไปปี๊ดแตกที่อื่นได้ไหม
Please tell me I just had a nervous breakdown at the wedding and now I'm at a mental hospital and I'm on medication and it's giving me hallucinationsบอกฉันทีว่าฉันเพิ่งสติแตกที่งานแต่ง ฉันอยู่โรงพยาบาลโรคจิต และกำลังรักษาอยู่ และนี่ทำให้ฉันเห็นภาพหลอน
We found charge conjugation... a certain breakdown in time symmetry. Now take your sides.เพื่อทำลาย สมมาตรการเดินของเวลา

-breakdown- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレークダウン[, bure-kudaun] (n) breakdown
交渉決裂[こうしょうけつれつ, koushouketsuretsu] (n) breakdown of negotiations
細胞崩壊[さいぼうほうかい, saibouhoukai] (n) cytolysis; breakdown of cells by the destruction of their outer membrane

-breakdown- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถลาก[n. exp.] (rot lāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck FR: dépanneuse [f]
ตาย[v.] (tāi) EN: breakdown ; be out of order FR:

-breakdown- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschleppwagen {m}breakdown vehicle; breakdown lorry; breakdown van
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown
Motorschaden {m}engine trouble; mechanical breakdown
Fahrzeugpanne {f}mechanical breakdown
Nervenzusammenbruch {m} [med.] | einen Nervenzusammenbruch erleidennervous breakdown | to have a nervous breakdown

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -breakdown-
Back to top