ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boundaries

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boundaries*, -boundaries-

boundaries ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boundaries (n.) เขตแดน See also: กั้นเขตแดน, เส้นแบ่งเขต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boundariesเขตแดน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แดนไตร (n.) three boundaries of the three worlds Syn. โลกทั้ง 3
โลกทั้ง 3 (n.) three boundaries of the three worlds
ขยายขอบเขต (v.) expand (boundaries) See also: expand (limits) Syn. ขยายตัว Ops. แคบลง
ขยายตัว (v.) expand (boundaries) See also: expand (limits) Syn. ขยายขอบเขต Ops. แคบลง
ขยายวง (v.) expand (boundaries) See also: expand (limits) Syn. ขยายขอบเขต, ขยายตัว Ops. แคบลง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't love boundaries but I can do themฉันไม่ชอบขอบเขตแต่ฉันสามารถทำให้มีได้
I mean, there just has to be some boundariesฉันหมายความว่า มันต้องมีขอบเขตบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To expand the boundaries of our ineluctable power!เพื่อขยายเขตขัณฑ์เเห่ง มหาอํานาจของพวกเรา
Look, if what Dr. Weir tells us is true, this ship has been beyond the boundaries of our universe of known scientific reality.ถ้าสิ่งที่ ดร.เวียร์พูดจริง ยานลำนี้ก็ไม่ไปเกินขอบเขตจักรวาล และขอบเขตของวิทยาศาสตร์
You of all are most aware there are certain boundaries I cannot cross.You of all are most aware there are certain boundaries I cannot cross.
Not all good and bad things can be measured within the boundaries of law!ไม่ใช่ทุกเรื่องที่สามารถวัดได้ด้วยกฎหมาย
Most vampires don't have boundaries or rules, but I do.แวมไพร์ส่วนใหญ่ไม่มีคณะหรือกฏ แต่ผมมี
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..."
Morgan's here, and you have to maintain boundaries and I thought, "I'm so lucky.มอรแกน อยู่นี่ และคุณ ต้องการรักษาเกราะ นั้นไว้ และฉันก็คิดว่า "ฉันโชคดี เขาเป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่น"
Is pushing the boundaries of all that is realนีเป็นการข้ามเขตของความจริง
That boy had no sense of boundaries whatsoever.เด็กคนนั้นไม่รู้อะไรควรไม่ควร
There's boundaries there where it's just a little bit artificial, whereas what you have with Chris is really- it's a real relationship.มันคือความสัมพันธ์ที่ต้องแตกต่างกัน มันมีขอบเขตตรงนั้น ซึ่งค่อนข้างต้องเสแสร้งนิด ๆ

boundaries ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
八荒[はっこう, hakkou] (n) the national boundaries
区割り[くわり, kuwari] (n) demarcation; marking of boundaries
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.)
枠内[わくない, wakunai] (n) within the limits (framework, boundaries, price, etc.); (P)
脱境[だっきょう, dakkyou] (n,vs) (obsc) breaking down boundaries; overcoming barriers (psych.)

boundaries ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดนไตร[n.] (daēntrai) EN: three boundaries of the three worlds FR:
วิสุงคามสีมา[X] (wisungkhāmm) EN: consecrated boundaries FR:
ขยายวง[v. exp.] (khayāi wong) EN: expand (boundaries) ; expand (limits) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boundaries
Back to top