ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-boundaries-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น boundaries, *boundaries*,

-boundaries- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แดนไตร (n.) three boundaries of the three worlds Syn. โลกทั้ง 3
โลกทั้ง 3 (n.) three boundaries of the three worlds
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't love boundaries but I can do themฉันไม่ชอบขอบเขตแต่ฉันสามารถทำให้มีได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To expand the boundaries of our ineluctable power!เพื่อขยายเขตขัณฑ์เเห่ง มหาอํานาจของพวกเรา
Look, if what Dr. Weir tells us is true, this ship has been beyond the boundaries of our universe of known scientific reality.ถ้าสิ่งที่ ดร.เวียร์พูดจริง ยานลำนี้ก็ไม่ไปเกินขอบเขตจักรวาล และขอบเขตของวิทยาศาสตร์
You of all are most aware there are certain boundaries I cannot cross.You of all are most aware there are certain boundaries I cannot cross.
Not all good and bad things can be measured within the boundaries of law!ไม่ใช่ทุกเรื่องที่สามารถวัดได้ด้วยกฎหมาย
Most vampires don't have boundaries or rules, but I do.แวมไพร์ส่วนใหญ่ไม่มีคณะหรือกฏ แต่ผมมี
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..."
Morgan's here, and you have to maintain boundaries and I thought, "I'm so lucky.มอรแกน อยู่นี่ และคุณ ต้องการรักษาเกราะ นั้นไว้ และฉันก็คิดว่า "ฉันโชคดี เขาเป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่น"
Is pushing the boundaries of all that is realนีเป็นการข้ามเขตของความจริง
That boy had no sense of boundaries whatsoever.เด็กคนนั้นไม่รู้อะไรควรไม่ควร
There's boundaries there where it's just a little bit artificial, whereas what you have with Chris is really- it's a real relationship.มันคือความสัมพันธ์ที่ต้องแตกต่างกัน มันมีขอบเขตตรงนั้น ซึ่งค่อนข้างต้องเสแสร้งนิด ๆ

-boundaries- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
八荒[はっこう, hakkou] (n) the national boundaries
区割り[くわり, kuwari] (n) demarcation; marking of boundaries

-boundaries- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดนไตร[n.] (daēntrai) EN: three boundaries of the three worlds FR:
วิสุงคามสีมา[X] (wisungkhāmm) EN: consecrated boundaries FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -boundaries-
Back to top