ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bobber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bobber*, -bobber-

bobber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bobber ( n.) ทุ่นที่ติดอยู่กับสายเบ็ด Syn. float
English-Thai: HOPE Dictionary
bobbern. สิ่งที่ผุด ๆ โผล่ ๆ
bobberyn. ความวุ่นวาย ,ความโกลาหล,
English-Thai: Nontri Dictionary
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He could sit for hours and watch the bobber that wouldn't even twitch.เขาสามารถนั่งเป็นชั่วโมง ๆ และเฝ้ามองทุ่นตกปลา ที่ไม่แม้แต่จะกระตุก

bobber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
釣り浮き[つりうき, tsuriuki] (n) fishing float; bobber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bobber
Back to top