ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bloodstream

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bloodstream*, -bloodstream-

bloodstream ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bloodstream (n.) กระแสเลือด
English-Thai: Nontri Dictionary
bloodstream(n) กระแสเลือด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloodstream Spreadingการกระจายผ่านระบบเลือด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd say... it entered your bloodstream through one of your cuts.ฉันพูดได้ว่า... มันเข้าไปในกระแสเลือดโดย ผ่านเข้าไปในบาดแผลเธอ
The compound must have multiplied in his bloodstream Over time.สารประกอบนี้ของจะเพิ่มปริมาณ ในเลือดของเขามาตลอดเวลา
In his bloodstream has turned him into some kind of receiver.ได้เปลี่ยนเขาให้เป็น แบบว่า ผู้รับสัญญาณ
Infusing Psilosybin into the bloodstream before psychotherapy can illicit a positive even spiritual experience for patients.ไซโลซิบินจะถ่ายเทเข้าสู่กระแสเลือดก่อนการบำบัดจิต สามารถล้วงเอาประสบการณ์ตัวตนที่แท้จริงสำหรับคนไข้
They somehow got into this man's bloodstream causing massive internal bleeding.นาไนท์พวกนี้ เข้าไปอยู่ ในกระแสเลือดของเขา ก่อให้เกิด เลือดออกภายใน ในปริมาณมหาศาล
And something was injected into my bloodstream and now I'm showing signs of an illness.และผมโดนฉีดบางอย่างเข้ากระแสเลือด และตอนนี้ผมมีอาการของโรค
Straight into the bloodstream. Ain't nothing to dig out.มันจะตรงเข้าสู่เส้นเลือด / ไม่มีอะไรจะต้องเบ่งออก
The baby walks around, crawls around, puts its hands in its mouth, it gets in his bloodstream.เด็กเดินไปทั่ว,คลานด้วย,ยกมือ ที่ใช้คลานมาอม,มันเลยเข้าสู่กระแสเลือด
Yeah, nothing in her bloodstream.ฆาตกรไม่ได้ฆ่าเธอในที่มืด
A year ago, And now they're being released into his bloodstream?ปีนึงมาแล้วมันต้องเข้าไปในกระแสเลือด
If bacteria entered her bloodstream, it could have infected her brain.ถ้ามีแบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือด สมองของเธอก็จะติดเชื้อ
Your heart was beating in excess of 400 beats per minute, sending abundant amounts of adrenaline into your bloodstream.หัวใจคุณเต้น 400 ครั้งต่อนาที ส่งผลให้อดรีนาลีนสูบฉี

bloodstream ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
高コレステロール血症[こうコレステロールちしょう, kou koresutero-ru chishou] (n) hypercholesterolemia; hypercholesterolaemia (excess of cholesterol in the bloodstream)

bloodstream ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระแสเลือด[n. exp.] (krasaē leūa) EN: bloodstream FR: flux sanguin [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bloodstream
Back to top