ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bittern

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bittern*, -bittern-

bittern ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bittern (n.) นกยุโรปชนิดหนึ่งตระกูล Heron
bitterness (n.) ความขมขื่น See also: ความชอกช้ำ, ความตรอมตรม, ความทุกข์ระทม
bitterness (n.) ความเคียดแค้น See also: ความโกรธแค้น, ความแค้น Syn. hatred, resentment
English-Thai: HOPE Dictionary
bittern(บิท'เทอน) n. ยกกาน้ำ,นกยาง
English-Thai: Nontri Dictionary
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขม (n.) bitterness Ops. ความหวาน
หมกไหม้ (v.) be weighed down with anxiety or bitterness See also: be burning with anxiety or bitterness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I understand your bitternessฉันเข้าใจความขมขื่นของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน!
Take care, my love. That savours strongly of bitterness.ดูแลตัวเองนะ พี่ที่รัก นั่นต้องเก็บความขมขื่นไว้อย่างมาก
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้?
Bitterness. Yuck.กรดรสอ่อนสารให้ความฝาดในพืช แย่มาก
You didn't just kill four people because you're bitter. Bitterness is a paralytic.แกไม่ได้ฆ่าคนสี่คน.พราะความขมขื่นหรอก ความขมขื่นทำให้เป็นอัมพาต
You remember that day in the bitterness Templeก้อตอนที่เจ้านินทาข้ากับพระที่วัดไผ่ทองนั่นยังไงล่ะ
I am filled with Scotch and bitterness and impure thoughts!ฉันเต็มไปด้วยสก๊อตและความคิดความขมขื่นและไม่บริสุทธิ์!
You are consumed by bitterness, Morgana.เจ้าถูกครอบงำจากความขมขื่น มอร์กานา
"His bitterness consumes him.ความขนขื่นมันกำลังครอบงำเขา

bittern ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦味[kǔ wèi, ㄎㄨˇ ㄨㄟˋ, 苦味] bitter taste; bitterness
卤水[lǔ shuǐ, ㄌㄨˇ ㄕㄨㄟˇ, 卤水 / 鹵水] brine; bittern

bittern ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
葦五位[よしごい, yoshigoi] (n) (uk) yellow bittern (Ixobrychus sinensis)
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P)
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret
悲痛[ひつう, hitsuu] (adj-na,n,adj-no) bitterness; pathos; (P)
甘苦[かんく, kanku] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows
甘酸[かんさん, kansan] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows
苦さ[にがさ, nigasa] (n) bitterness; bitter taste
苦味(P);苦み[にがみ(P);くみ, nigami (P); kumi] (n,adj-no) bitterness; bitter taste; (P)
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P)
苦痛[くつう, kutsuu] (adj-na,n,adj-no) pain; agony; bitterness; (P)
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink)

bittern ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกยางแดงใหญ่[n. exp.] (nok yāng da) EN: Great Bittern ; Eurasian Bittern FR: Butor étoilé [m] ; Butor d’Europe [m] ; Grand Butor [m]
นกยางดำ[n. exp.] (nok yāng da) EN: Black Bittern FR: Blongios à cou jaune [m] ; Blongios noir [m]
นกยางไฟหัวดำ[n. exp.] (nok yāng fa) EN: Yellow Bittern FR: Blongios de Chine [m] ; Blongios chinois [m]
นกยางไฟหัวเทา[n. exp.] (nok yāng fa) EN: Schrenck's Bittern ; Von Schrenck's Bittern FR: Blongios de Schrenck [m] ; Blongios oriental [m] ; Blongios de Mandchourie [m]
นกยางไฟธรรมดา[n. exp.] (nok yāng fa) EN: Cinnamon Bittern ; Chestnut Bittern FR: Blongios cannelle [m]
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship ; distress FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความขม[n.] (khwām khom) EN: bitterness FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomk) EN: bitterness FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomk) EN: bitterness FR: amertume [f] ; acrimonie [f]
กลืนความขมขื่น[v. exp.] (kleūn khwām) EN: swallow one's bitterness FR: avaler son amertume ; ravaler son amertume
หมกไหม้[adj.] (mokmai) EN: weighed down with anxiety ; burning with bitterness ; tormented FR:
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

bittern ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graurückendommel {f} [ornith.]African Dwarf Bittern
Nordamerikanische Rohrdommel {f} [ornith.]American Bittern
Australische Rohrdommel {f} [ornith.]Australian Bittern
Chinadommel {f} [ornith.]Chinese Little Bittern
Zimtdommel {f} [ornith.]Cinnamon Bittern
Bindenreiher {m} [ornith.]Forest Bittern
Amerikanische Zwergdommel {f} [ornith.]Least Bittern
Wermutstropfen {m}drop of bitterness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bittern
Back to top