ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bilge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bilge*, -bilge-

bilge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bilge (n.) ส่วนที่ต่ำที่สุดของเรือ
bilge (n.) ความเหลวไหล Syn. nonsense, ridiculousness Ops. sagacity, sense
English-Thai: HOPE Dictionary
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
bilge keeln. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bilge piecen. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
bilge watern. น้ำสกปรกในท้องเรือ,เหลวไหล,ไร้สาะ, Syn. bilge,rubbish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frightened bilge rats aboard a derelict ship?เห็นหนูวิ่งตัวสั่น/Nอยู่บนเรือโทรมๆอย่างนั้นเหรอ? ไม่! ไม่!
We pretend on Asgard that we're more advanced but we come here, battling like bilge snipe.เราชอบวางท่าว่า แอสการ์ต สูงส่งกว่า แต่เรากลับลงมาทำเถื่อนที่นี่ อย่างกับ บริก สไนทป์
Ahoy, you biscuit-eating bilge rats!Ahoy คุณกินบิสกิต หนูท้องเรือ!
If you insist on staying, you should call Mr. Bilger, that man from Smith Barney.เขาหักดาบของผม ดาบไม่สำคัญ
(Man) We found narcotics and a handgun hidden in the bilge.เราพบสารเสพติด และปืนพกใต้ท้องเรือ
We found narcotics and a handgun hidden in the bilge.เราพบยาเสพติด \ N และปืนพกที่ซ่อนอยู่ในท้องเรือ

bilge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビルジ[, biruji] (n) bilge
湯取り;淦取り;湯取(io)[ゆとり, yutori] (n) (1) clothing to absorb dampness after bathing; yukata; (2) (abbr) (See 湯取り飯・ゆとりめし) twice-boiled rice (for sick persons); (3) (arch) scoop for removing bilge water
船底[せんてい;ふなぞこ, sentei ; funazoko] (n) ship's bottom; bilge
ビルジキール[, birujiki-ru] (n) bilge-keel
[あか, aka] (n) bilge-water

bilge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำท้องเรือ[n. exp.] (nām thøng r) EN: bilge FR:

bilge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kielraum {m}; Bilge
Quatsch {m}rubbish; rot; garbage; trash; pulp; bunk; bilge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bilge
Back to top