ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bidder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bidder*, -bidder-

bidder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bidder (n.) ผู้ให้ราคา Syn. ผู้ประมูล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนประมูล (n.) bidder See also: price proposer
ผู้ประมูล (n.) bidder See also: price proposer Syn. คนประมูล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this case, the highest bidder was the Colombian cocaine cartels that wanted these pesky lawmen off their backs.ในกรณีนี้.. คนที่จ่ายสูงสุด พ่อค้ายาจากโคลัมเบีย. เขาต้องการให้พวกน่ารำคาญนี่หลบทางให้.
I have a bidder on the phone. One hundred and twenty dollars.มีคุณประมูลผ่านโทรศัพท์ N 120 ดอลล่าร์
The bidder on the phone was you.คนประมูลในโทรศัพทืนั้นเป็นคุณนี่เอง
Her name is Lee Moon Hae. that requires the winning bidder payment within a few hours?ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องจ่ายเงินในอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วใช่มั้ย?
If the bidder applies for a warrant to forcefully evict you, we don't have any solution either!ถ้าผู้ชนะการประมูลใช้สิทธิบังคับคุณ พวกเราไม่มีทางออกอื่นเลยจริงๆนะครับ
Winning bidder lives about nine hours from here.ฉันเจอบันทึกการประมูล คนที่ชนะการประมูล อยู่ห่างจากที่นี่ไป 9 ชั่วโมง
I think the point my partner is trying to make is that Carl Rasmussen was the second bidder this week to lose his life.ผมคิดว่าสิ่งที่คู่หูผมพยายามจะบอก คือว่า คาร์ล รัสมุสเซน เป็น ผู้ให้ประมุลคนที่สอง ในสัปดาห์นี้แล้วที่ต้องเสียชีวิต
The highest bidder could relive the greatest love stories in history.ผู้ประมูลสูงสุด จะได้มีรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
Began selling data to the highest bidder like it was some sort of auction house or something.เริ่มขายข้อมูลให้คนที่ให้ราคาดีที่สุด เหมือนการประมูลอะไรแบบนั้น
Apparently there's another bidder for the company.กลับกลายเป็นว่ามีผู้ประมูลรายอื่นอีก
I'm a capitalist, and I'm gonna sell my secrets, your secrets, to the highest bidder.ฉันเป็นพวกทุนนิยม, และฉันจะขายความลับของฉัน ความลับของพวกคุณ
Oh, no, no, no. Forget Wexell, we can get this to the highest bidder.โอ,ไม่ ไม่, ไม่ ลืมแว็กเซลล์ซะ เราจะเอาไอ้เจ้านี่เข้าไปประมูล

bidder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入札者[にゅうさつしゃ, nyuusatsusha] (n) bidder
最高額入札者[さいこうがくにゅうさつしゃ, saikougakunyuusatsusha] (n) highest bidder
競り手[せりて, serite] (n) bidder (e.g. in an auction)
落札者[らくさつしゃ, rakusatsusha] (n) tender winner; successful bidder; contract awardee

bidder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขายประมูล[v. exp.] (khāi pramūn) EN: sell to the highest bidder FR:
คนประมูล[n.] (khon pramūn) EN: bidder FR:
ผู้ให้ราคา[n. exp.] (phū hai rāk) EN: bidder FR:
ผู้ประมูล[n.] (phū pramūn) EN: bidder ; auctioneer FR: adjudicateur [m] ; adjudicatrice [f]
ผู้ประมูลราคา[n. exp.] (phū pramūn ) EN: bidder FR:
ผู้สู้ราคา[n. exp.] (phū sū rākh) EN: bidder FR:
ทอดตลาด[v. exp.] (thøt talāt) EN: sell in the open market ; sell to the highest bidder ; sell by auction ; auction FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bidder
Back to top