ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beeper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beeper*, -beeper-

beeper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beeper (n.) เครื่องวิทยุติดตามตัว See also: เครื่องเพจเจอร์ Syn. bleeper, pager
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beeper๑. ตัวทำเสียงเตือน๒. วิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ pager] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a card in there with my beeper number.ถ้าจะติดต่อก็เพจหาผมได้
A beeper number... You said you lost your beeper.นี่เบอร์ บี๊บๆ ไหนเธอบอกว่าทำมันหายไปแล้วไง
I had an ultrasonic beeper in my pocket for the dog.ฉันใช้เครื่องส่งเสียงโซนิก ในกระเป๋าของฉันกับเจ้าหมานั่น
I was in, Darfur when my beeper went off.ฉันอยูที่ดาร์เฟอร์ ตอนที่โดนเรียกตัว
The Sweetlees, and there was Mr. Beeper and Promo the Robot.เดอะสวีทลี และนั่นคุณบีเปอร์ และหุ่นยนต์จำลอง
When this beeper goes off, that means someone died.ถ้าเพจเตือนเมื่อไหร่ นั่นแปลว่ามีคนตาย
My beeper went off. Does that mean...เพจฉันดัง นั่นแปลว่า
Last time I was at a bar like this, beeper numbers were exchanged.ครั้งสุดท้ายที่ฉันมาที่แบบนี้ เค้ายังขอเบอร์เพจเจอร์กันอยู่เลย
Paul, the beeper.พอล... สัญญานเรียกตัว
I hang around, waiting to catch a precious moment with you between your mom and your beeper.รออยู่นั่นแล้ว ว่าเมื่อไหร่ เธอจะแบ่งเวลาอันมีค่ามาให้ ...ไหนจะแม่ ไหนจะงาน ชั้นน่ะเหลือจะทน
Buy me a beeper.ซื้อบี้บ บี้บ ใช้ฉันด้วย
Here are your beepers.นี่คือวิทยุติดตามตัว

beeper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼叫器[hū jiào qì, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 呼叫器] pager; beeper

beeper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポケベル[, pokeberu] (n) (abbr) pocket bell; pager; beeper

beeper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพจเจอร์[n.] (phētjoē) EN: pager ; beeper FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beeper
Back to top