ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beatitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beatitude*, -beatitude-

beatitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beatitude (n.) ความสุขอย่างยิ่ง See also: ความปิติอย่างยิ่ง Syn. blessedness, happiness
English-Thai: HOPE Dictionary
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
English-Thai: Nontri Dictionary
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Check out these... beatitudes.งั้นลองฟัง... Beatitudes (ประสาทพร) นี่ดูสิ

beatitude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
八福[はちふく, hachifuku] (n) the Beatitudes
至福[しふく, shifuku] (n,adj-no) beatitude; supreme bliss

beatitude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรินิพพาน[n.] (parinipphān) EN: nirvana ; state of complete bliss FR: nirvana [m] ; félicité [f] ; béatitude [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beatitude
Back to top