ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beachhead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beachhead*, -beachhead-

beachhead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beachhead (n.) การใช้กำลังยึดชายหาด (ทางทหาร) See also: การยึดหัวหาด Syn. bridgehead
English-Thai: HOPE Dictionary
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด,สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทาม (n.) beachhead See also: river blank with occasional floods Syn. หัวหาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I awoke, I found myself upon a dismal beachhead with my men.When I awoke, I found myself upon a dismal beachhead... ...with my men.
Remember, keep the beachhead clear.อย่าลืม คุ้มกันหัวหาดไว้
They already set up a beachhead. All right.เอาละ จุดถอนตัวยังคงใช้การอยู่ คิดว่าพวกเราคงอยู่หลังแนวหน้าแล้วละ
If you're thinking I should finish him off so we can get back to the beachhead, then, yes.นายกำลังบอกว่าฉันควรเก็บมัน แล้วเราจะได้กลับไปหัวหาด

beachhead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
橋頭堡;橋頭保[きょうとうほ;きょうとうほう, kyoutouho ; kyoutouhou] (n) bridgehead; beachhead

beachhead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหาด[n.] (hūahāt) EN: beachhead FR:
ยึดหัวหาด[v.] (yeuthūahāt) EN: establish a beachhead FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beachhead
Back to top