ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be on*, -be on-

be on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be on (phrv.) ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า) See also: เปิดอยู่, กำลังทำงาน, กำลังใช้งาน Syn. put on
be on (phrv.) เกิดขึ้น See also: จัดขึ้น
be on (phrv.) รับหน้าที่ See also: รับภาระ, รับผิดชอบ
be on (phrv.) เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)
be on (phrv.) อยู่กับที่ See also: ถูกที่, เข้าที่ Syn. keep on, remain on, stay on
be on (phrv.) อยู่ในเส้นทาง See also: อยู่ในทิศทาง Syn. keep on, remain on, stay on
be on (phrv.) รับประทานยาเป็นประจำ See also: รับประทานยาสม่ำเสมอ Syn. keep on
be on (phrv.) (พนัน) เข้าข้าง See also: เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย Syn. bet on
be on about (phrv.) คุยเกี่ยวกับ See also: พูดคุยเรื่อง Syn. be off, go on, keep on, run on
be on at (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว Syn. go on at
be on edge (idm.) วิตกกังวล
be on guard (phrv.) เข้าประจำการ (ทางทหาร)
be on guard (phrv.) เฝ้าระวัง See also: ระมัดระวัง Syn. put on
be on ice (idm.) เลื่อนออกไป (คำไม่เป็นทางการ)
be on oath (idm.) สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง
be on the ball (idm.) พร้อมรับ (โอกาส) See also: เตรียมพร้อมรับ
be on the blink (idm.) ทำงานล้มเหลว See also: ทำผิดพลาด, ทำงานไม่ได้ผล, ไม่สำเร็จ Syn. go on
be on the boil (phrv.) กำลังถึงจุดเดือด See also: กำลังเดือด
be on the boil (phrv.) พร้อมจะพูดหรือทำ Syn. go off, keep on
be on the hook (idm.) ถูกบังคับให้ตัดสินใจ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. be off, get off
be on the house (idm.) (กิน, ดื่ม) ฟรี See also: ไม่ต้องจ่าย (ค่าเครื่องดื่มหรืออาหาร)
be on the map (idm.) มีชื่อเสียง See also: แพร่หลาย Syn. put on
be on the oath (idm.) สาบานว่าจะพูดความจริง Syn. be under oath
be on the safe side (idm.) ไม่ยอมเสี่ยง
be on the scene (idm.) มาถึง See also: มาร่วม, เข้าร่วม
be on the top of (idm.) ยังคงเป็นผู้นำ See also: ยังมีอำนาจ, ยังคงควบคุบ Syn. stay on
be on trial (idm.) ถูกดำเนินคดี
be on us (idm.) จะมีขึ้น See also: เกิดขึ้น
be on with (phrv.) เริ่มต้นกับ Syn. be off with
be onto (phrv.) ติดต่อกับ (โดยเฉพาะทางโทรศัพท์) See also: พูดคุยกับ Syn. get onto, put onto
be onto (phrv.) เฝ้าบอก See also: คอยบอก, ขอร้อง Syn. go on at
be onto (phrv.) ค้นพบ (ความลับ, คนหรือสิ่งผิดปกติ) Syn. get onto, put onto
be onto a good thing (idm.) คว้าโอกาสที่ดี See also: ฉวยโอกาสดี Syn. put onto
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควรระวัง (v.) should be on the alert See also: should watch out, should be on guard, should keep an eye on, should be careful, should be vigilant Syn. ต้องระวัง
ต้องระวัง (v.) should be on the alert See also: should watch out, should be on guard, should keep an eye on, should be careful, should be vigilant
เฝ้ายาม (v.) to be on sentry See also: keep watch, keep vigil over Syn. ดูแลรักษา, ตรวจตรา, คุ้มครองรักษา
พ้นขีดอันตราย (v.) be on / off the danger list
ทำเวร (v.) be on duty Syn. อยู่เวร, เข้าเวร
อยู่เวร (v.) be on duty See also: take turns being on duty Syn. เฝ้ายาม, เข้ายาม, อยู่ยาม
เข้าผลัด (v.) be on duty Syn. อยู่เวร, เข้ากะ Ops. ออกเวร
เข้ายาม (v.) be on duty See also: take turns being on duty Syn. เฝ้ายาม, อยู่ยาม
เข้าเวร (v.) be on duty Syn. อยู่เวร, เข้ากะ, เข้าผลัด Ops. ออกเวร
ไฟลุก (v.) be on fire See also: catch fire Syn. ไฟเผา
ไฟลุก (v.) be on fire See also: catch fire Syn. ไฟเผา
ไฟเผา (v.) be on fire See also: catch fire Syn. ไฟลุก
ไฟเผา (v.) be on fire See also: catch fire Syn. ไฟลุก
ไฟไหม้ (v.) be on fire See also: catch fire Syn. ไฟลุก, ไฟเผา
ไฟไหม้ (v.) be on fire See also: catch fire Syn. ไฟลุก, ไฟเผา
เฝ้าแหน (v.) be on guard against See also: defend, watch over, be in attendance
เฝ้าแหน (v.) be on guard against See also: to guard
เข้านอกออกใน (v.) be on intimate terms with someone Syn. เข้าออก, เข้าๆ ออกๆ
นอนเวร (v.) be on night duty Syn. เข้าเวร, อยู่เวร
ติดบอร์ด (v.) be on the board See also: put on a board, be among the best of the successful candidates
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น
Your face, she will be on everybody's tongue.ใบหน้าของเธอจะอยู่บนลิ้น ของทุกคน
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
It'll be on the National Health, won't it?มันจะเกี่ยวกับสุขภาพแห่งชาติจะ ไม่ได้หรือไม่ ดู
Gonna stay alive and ante up, gonna play it cheap and be on welfare the whole winter.อยากมีชีวิตปกติสุขก็ต้องยอมจ่าย... ถ้าขี้เหนียวก็ได้ขอรัฐบาลกิน ทั้งหน้าหนาวเเน่
Here we are. Fine, fine. A day or two, you'll be on your feet, as good as new.เอาละ,ดี, ดี วันหรือสองวัน, เธอจะช่วยตัวเองได้
When it's loaded, we'll already be on the plane.เมื่อบรรจุเสร็จ, เราก็จะไปอยู่บนเครื่องแล้ว
The race will be on now.การแข่งขันจะมีขึ้นในขณะนี้
I don't know. He's on everybody else's. Why shouldn't he be on mine?ผมไม่รู้ เขาน่าจะโทรหาคนอื่น ทำไมเขาต้องโทรหาผมล่ะ?
I promised Bridget we'd be on time.ฉันสัญญากับบริดเจ็ท ว่าเราจะไปตรงเวลา
We're gonna be on every radio and TV show in the country.เราอาจจะได้ออกวิทยุ และทีวีทุกช่อง ทั่วประเทศ
I could've handled it myself! I admit I got beat up that one time, but I won't always be on the receiving end!ฉันสามารถจัดการมันด้วยตัวเองได้ ฉันรู้ว่าฉันได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง

be on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
备取[bèi qǔ, ㄅㄟˋ ㄑㄩˇ, 备取 / 備取] be on the waiting list (for admission to a school)
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 要好] be on good terms; be close friends
防範[fáng fàn, ㄈㄤˊ ㄈㄢˋ, 防範] be on guard
在场[zài chǎng, ㄗㄞˋ ㄔㄤˇ, 在场 / 在場] to be present; to be on the scene
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 对头 / 對頭] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right
把风[bǎ fēng, ㄅㄚˇ ㄈㄥ, 把风 / 把風] keep watch (during a clandestine activity); be on the lookout
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, 不分彼此] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms
即将[jí jiāng, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ, 即将 / 即將] on the eve of; to be about to; to be on the verge of
不和[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不和] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord
上网[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, 上网 / 上網] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish)

be on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well
スタンバる[, sutanba ru] (v5r) to stand by; to be on standby
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater)
バグる[, bagu ru] (v5r) to behave buggily (software); to foment; to be on the fritz
べそをかく[, besowokaku] (exp,v5k) to be ready to cry; to be on the point of tears
べそを作る[べそをつくる, besowotsukuru] (exp,v5r) (uk) (See べそをかく) to be ready to cry; to be on the point of tears
人口に膾炙する[じんこうにかいしゃする, jinkounikaishasuru] (exp,vs-i) to be on everyone's lips; to be well-known; to be famous
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P)
張り込む[はりこむ, harikomu] (v5m) to be on the lookout; to lie in wait
待ち構える(P);待ちかまえる[まちかまえる, machikamaeru] (v1,vt) to lie in wait; to be on the watch for; (P)
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined
油断も隙もない;油断も隙も無い[ゆだんもすきもない, yudanmosukimonai] (exp) one must constantly be on one's guard with ...; one cannot be too careful of ...
瀕する[ひんする, hinsuru] (vs-s) to be on the verge of; to be about to; to be on the point of
眉に唾をつける;眉に唾を付ける[まゆにつばをつける, mayunitsubawotsukeru] (exp,v1) (See 眉唾物・まゆつばもの) to keep one's wits about one; to be on one's guard; to be wary of trickery
眉に唾を塗る;眉に唾をぬる[まゆにつばをぬる, mayunitsubawonuru] (exp,v5r) (id) (See 眉に唾をつける) to keep one's wit about one; to be on one's guard; to be wary; to keep on one's toes
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
間に合っている[まにあっている, maniatteiru] (exp,v1) (1) (See 間に合う・2) to already have enough (phrase often used in turning down an offer); to already have what one needs; (2) to be on time
頭が切れる[あたまがきれる, atamagakireru] (exp,v1) to be sharp; to be keen; to be on the ball; to have a mind like a steel trap
風雲急を告げる[ふううんきゅうをつげる, fuuunkyuuwotsugeru] (exp,v1) to have grown tense (of a situation); to have become critical (and to be on the verge of a major upheaval)
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
一二を争う[いちにをあらそう, ichiniwoarasou] (exp,v5u) to compete for the first place; to be one of the best
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P)
備わる(P);具わる(P)[そなわる, sonawaru] (v5r,vi) (1) to be furnished with; to be endowed with; (2) to be among; to be one of; to be possessed of; (P)
出糸管[しゅっしかん, shusshikan] (n) (obsc) (See 糸疣) spinnerule (small spinning tube on a spinneret)
史に名を留める[しになをとどめる, shininawotodomeru] (exp,v1) to inscribe one's name in history
居場所[いばしょ, ibasho] (n) (1) whereabouts; place; location; (2) place where one belongs; where one fits in; place where one can be oneself; (P)

be on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
ไฟลุก[v. exp.] (fai luk) EN: be on fire FR:
ไฟลุกไหม้[v. exp.] (fai luk mai) EN: be on fire FR:
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur ; veiller
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes
เฝ้าระวัง[v. exp.] (fao rawang) EN: guard against ; be on the alert ; monitor FR: surveiller
เฝ้ายาม[v.] (faoyām) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over ; guard FR: garder ; surveiller ; faire le guett ; monter la garde
โจษขาน[v. exp.] (jōt khān) EN: be on everyone's lips ; be talked about FR: être sur toutes les lèvres
กำลังเดินทางไป[v. exp.] (kamlang doē) EN: be on one's way FR:
กำลังจะ[v. exp.] (kamlang ja) EN: be about to ; be on the point of ; -ing (suff.) FR: être sur le point de
เกือบจะ[v.] (keūap ja ) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of FR: faillir ; être sur le point de ; frôler
เกือบจะร้องไห้[v. exp.] (keūap ja rø) EN: be on the verge of tears FR: être aux bords des larmes
เข้าฉาก[v. exp.] (khao chāk) EN: play a scene ; be on stage FR: être en scène
เข้านอกออกใน[v. exp.] (khao nøk øk) EN: be an insider ; be on the inside ; be on intimate terms with someone ; be trusted FR:
เข้าตาร้าย[v. exp.] (khaotārāi) EN: be in a trouble ; be driven into a corner ; be on the rocks FR:
เข้าเวร[v.] (khaowēn) EN: be on duty ; be on shift ; begin a shift FR: être de service
ขยับ[v.] (khayap) EN: make a move ; be on the point of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise FR:
ขึ้นสมอง[v.] (kheunsamøng) EN: be on one's mind ; keep running through one's mind ; be embedded in one' s memory ; spread to the brain FR:
ขี่ม้า[v. exp.] (khī mā) EN: ride a horse ; be on horse back ; mount a horse FR: monter à cheval ; faire du cheval
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee ; keep watch ; be on the lookout for FR: observer
คอยจ้องอยู่[v. exp.] (khøi jǿng y) EN: keep an eye on ; keep watch ; be on the lookout (for) FR:
คอยระวัง[v. exp.] (khøi rawang) EN: be careful ; take care ; be on the alert ; be on the lookout ; be vigilant FR: être aux aguets ; être vigilant
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying FR:
ควบ[v.] (khūap) EN: gallop ; be on a horse ; whip a horse on ; ride fast FR: galoper ; fouetter un cheval ; monter à cheval
คุยโทรศัพท์[v. exp.] (khui thōras) EN: be on the phone FR: être au téléphone
คุมเชิง[v.] (khumchoēng) EN: be on the alert ; wait and see ; be ready for ; be wary ; be cautious ; watch for ; keep an eye on FR: être en alerte ; se tenir prêt
ควบ[v.] (khwop) EN: gallop ; be on a horse FR: galoper
กินแจ[v.] (kinjaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
กินแหนง[v.] (kinnaēng) EN: be on the outs ; have something between ; doubt ; suspect ; distrust ; mistrust FR:
กินยาคุม[v. exp.] (kin yā khum) EN: be on the pill FR:
ลาป่วย[v.] (lā pūay) EN: take sick leave ; be on sick leave FR: s'absenter pour maladie
ลงรอย[v. exp.] (long røi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ลุกไหม้[v.] (luk mai) EN: be in flames ; flame ; kindle ; catch fire ; burn ; be on fire FR: incendier ; se consumer
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
ไม่ทัน[v.] (maithan) EN: miss ; not catch up (to/with) ; not be on time (for) FR: manquer ; rater ; être en retard
หมาง[v.] (māng) EN: be at odds with ; be on bad terms ; become estranged FR: être en désaccord ; être en mauvais termes
หมางใจ[v.] (māngjai) EN: be hurt ; be at odds with ; be on bad terms FR:
หมางเมิน[v.] (māngmoēn) EN: be at odds with ; be on bad terms FR:
มาเที่ยว[v. exp.] (mā thīo) EN: come visit ; visit ; be on vaxation FR: venir visiter ; visiter

be on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Frühschicht {f} | Frühschicht habenearly shift | to be on early shift
Flitterwochen {pl} | in den Flitterwochen seinhoneymoon | to be on one's honeymoon
Glückssträhne {f} | eine Glückssträhne | eine Glückssträhne habena run of luck | a run (streak) of good luck; a lucky streak | to be on a roll
Hochzeitsreise {f} | auf Hochzeitsreise sein | seine Hochzeitsreise machenhoneymoon (trip) | to be on one's honeymoon | to honeymoon
Rente {f} (im Alter ...) | in Rente gehen | in Rente sein | jdn. auf Rente setzenpension | to start drawing one's pension | to be on a pension | to pension sb. off
Streikpostendienst {m} | Streikposten seinpicket duty | to be on picket duty
Bewährung {f} | auf Bewährung | Bewährung haben; auf Bewährung seinprobation | on probation | to be on probation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be on
Back to top