ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be off*, -be off-

be off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be off (phrv.) ไม่ทำงาน (เช่น เครื่องไฟฟ้า) See also: ไมได้เปิดอยู่, ปิดอยู่ Syn. put off
be off (phrv.) จากไป See also: ออกไป Syn. go away
be off (phrv.) ไปให้พ้น Syn. push off
be off (phrv.) เริ่ม (แข่งขัน) Syn. get away, get off
be off (phrv.) เลิก See also: ล้มเลิก
be off (phrv.) หมด (อาหาร) Syn. take off
be off (phrv.) (อาหาร) บูด See also: (อาหาร)เสีย Syn. go bad, go off
be off (phrv.) เลิกงาน See also: หมดหน้าที่, (ทำงาน)เสร็จ, ทำหน้าที่เสร็จแล้ว Syn. get off, stay off
be off (phrv.) พูดพล่าม See also: พล่ามไม่หยุด Syn. be on about, go on, keep on, run on
be off (phrv.) เตรียม See also: มี
be off (phrv.) หลุด See also: ร่วง
be off (phrv.) หยุดใช้ยา See also: เลิกใช้ยา, หยุดยา
be off (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่แยแส Syn. go off
be off the hook (idm.) ไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใจ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. be on
be off the limits to (idm.) มีคำสั่งห้ามเข้า (สถานที่) (ทางทหาร)
be off to (phrv.) เริ่มต้นด้วย See also: เริ่มกับ
be off with (phrv.) กำจัด See also: เลิก, หยุด Syn. be on with
be offended at (vt.) โกรธเคือง See also: โกรธ, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง Syn. dislike Ops. like, welcome
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาวนวล (v.) be off-white See also: be ivory, be soft white
เคืองแค้น (v.) be offended See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น
แค้นเคือง (v.) be offended See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant Syn. อาฆาต, โกรธแค้น
ขวางหูขวางตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา
ขัดลูกตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา, ขวางหูขวางตา
ขัดหูขัดตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขวางหูขวางตา
ล้ำหน้า (v.) be offside
กฐินทาน (n.) the annual robe offered to the monks who dwelled in the monastery See also: Kathin Syn. การทอดกฐิน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd better be off in a minuteฉันควรจะออกไปในอีก 1 นาทีนี้
I'll be off, plenty to doฉันจะออกไปข้างนอก มีมากมายที่ต้องทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a few weeks, we be off to Bermuda.อีกไม่กี่สัปดาห์ เราก็จะไปถึงเบอร์มิวด้าแล้ว
Thought you'd be off on your fishin' vacation by now.คิดว่าคุณต้องการจะออก ใน Fishin ของคุณในวันหยุดโดยขณะนี้
But something will always be off for you, unless you set it straight.แต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอ นอกจากว่าคุณจะแก้ปัญหาเอง
And I thought seeing as how you're on the mend, we'd be off soon.ถ้าท่านหายดีเเล้ว เราก็ควรรีบกลับ
I may be off the force, but I am not off this case!ฉันอาจจะปิดการบังคับ แต่ผมไม่ได้ออกกรณีนี้!
I say, this prom is gonna be off the hook! Do you feel me?ฉันพูดว่า งานเลี้ยงรุ่น จะไม่มีปัญหาเหี้ยไรทั้งนั้น!
We do need to stop and resupply, but we must be off by morning.จะหยุดพักก็ได้ แต่เช้าต้องรีบไปต่อ "วันที่ 41
I'm going into rehearsal in a few minutes so my cell's gonna be off until after the showนี่ จะไปซ้อมเต้นแล้วล่ะ อีกแป๊บนึง ...ฉันจะปิดมือถือ จนการแสดงเลิกนะ
The whole thing'll take a few hours, and it'll be off my mind. I promise.จัดการเรื่องทั้งหมดในหนึ่งชั่วโมง แล้วจะรีบกลับมาทันที ผมสัญญา
Hospital doesn't think so, but I'm gonna be off this cane soon.โรงพยาบาลไม่ได้บอกไว้ แต่ผมคิดว่าจะเลิกใช้ไม้เท้าเร็ว ๆ นี้
You're not supposed to even be off your leash.แกไม่ควรทำแบบนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการควบคุมก็ตาม
When it does, it'II be off that chart.เมื่อเอามารวม มันจะพุ่งตกขอบไปเลย

be off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピントがずれる;ピントがズれる[, pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp,v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1,exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point
刷り上がる[すりあがる, suriagaru] (v5r) to be off the press
怠る[おこたる, okotaru] (v5r,vt) (See 怠ける) to be negligent in doing something; to shirk; to be off one's guard; (P)
注意を怠る[ちゅういをおこたる, chuuiwookotaru] (exp,v5r) to be off one's guard
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with)
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
口がかかる;口が掛かる[くちがかかる, kuchigakakaru] (exp,v5r) (1) to be summoned (i.e. of a geisha, by a customer); (2) (usu. as 〜の口が掛かる) to be offered (the job of ...); to be invited (to do ...)
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P)
物も言い様で角が立つ;物も言いようで角が立つ[ものもいいようでかどがたつ, monomoiiyoudekadogatatsu] (exp,v5t) (id) Harsh words make the going rough; People may be offended (or not) by the way you speak

be off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออกเวร[v. exp.] (øk wēn) EN: be off duty ; go off duty FR:
ผิดจังหวะ[v.] (phit jangwa) EN: be off beat ; be ill-timed ; mistime  FR:
ผิดท่า[v.] (phitthā) EN: make a wrong move ; get in a wrong position ; be off one's beat ; go wrong FR:
จำนำพรรษา[n.] (jamnamphans) EN: yellow robe offered to Buddhist priests during Buddhist Lent FR:
เจ้าพนักงานอาลักษณ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant scribe officer FR:
กฐินทาน[n.] (kathinnathā) EN: the annual robe offered to the monks who dwelled in the monastery FR:
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore ; be an unpleasant sight FR: être déplaisant à la vue
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
เคืองแค้น[v. exp.] (kheūang kha) EN: be offended ; harbour a grudge against FR:
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
ขวางหูขวางตา[v.] (khwānghūkhw) EN: be offensive to the eye FR:
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate ; outrage FR:
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūan) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be angered FR:
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious FR:
ลาม[v.] (lām) EN: take liberties with ; be offensive to ; be rude ; talk offensively ; be overfamiliar FR:
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong FR:
พูดไม่เข้าหูคน[v. exp.] (phūt mai kh) EN: be irritating ; be offensive ; be harsh FR:
แสลงใจ[v.] (salaēngjai) EN: feel hurt ; be offended FR:
เสียศูนย์[v. exp.] (sīa sūn) EN: loose one's sense of balance ; go out of control ; loose one's cool ; be off-center FR: perdre le nord ; perdre la boussole
อุกอาจ[v.] (uk-āt) EN: be outrageous ; be offensive FR:

be off ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be off
Back to top