ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in*, -be in-

be in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in (phrv.) เข้าที่
be in (phrv.) อยู่บ้านหรือที่ทำงาน Syn. go out
be in (phrv.) มาถึง See also: เข้ามาถึง Syn. get in
be in (phrv.) ได้รับ See also: (ผล)ออกมา
be in (phrv.) ได้รับเลือกตั้ง Syn. get in
be in (phrv.) กำลังเป็นที่นิยม See also: ทันสมัย Syn. come in
be in (phrv.) เผาไหม้ See also: ไหม้, ติดไฟ, ลุกไหม้ Syn. keep in
be in (phrv.) เก็บเกี่ยว (พืชผล) Syn. take in
be in (phrv.) ยังคงอยู่ใน (สถานที่หรือช่วงเวลา) Syn. get into, keep in, remain in, stay in, stop in
be in (phrv.) ทำงานเกี่ยวกับ See also: อยู่ในวงการ Syn. go into
be in (phrv.) มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข) See also: เป็นจริง
be in a jam (idm.) มีปัญหาร้ายแรง See also: โชคร้าย Syn. be out of
be in abeyance (idm.) ยังไม่ต้องใช้ Syn. go into
be in accord with (idm.) เข้ากันได้ดีกับ Syn. be in harmony with
be in at (phrv.) อยู่จนสิ้นสุด (คำไม่เป็นทางการ) See also: อยู่จนจบ, ถึงที่สุด
be in at the death (idm.) อยู่ด้วยหรือปรากฎตัวอยู่ด้วยขณะล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์ Syn. be in at the kill
be in at the death (idm.) เป็นพยาน See also: ร่วมเป็นสักขีพยาน Syn. be in at the kill
be in at the kill (idm.) อยู่ด้วยหรือปรากฎตัวอยู่ด้วยขณะล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์ Syn. be in at the death
be in at the kill (idm.) เป็นพยาน See also: ร่วมเป็นสักขีพยาน Syn. be in at the death
be in attendance (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. put in an appearance Ops. be absent, leave, be missing
be in bad odour with (idm.) ไม่เป็นที่พึงพอใจของ See also: ไม่ถูกใจ
be in bad with (idm.) เป็นศัตรูกับ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. get in with
be in cahoots with (idm.) เป็นพรรคพวกของ See also: ติดต่ออย่างลับๆกับ
be in charge of (idm.) จัดการ See also: ดูแล, รับผิดชอบ
be in collision with (idm.) ชนหรือกระแทกเข้ากับ (เรือหรือรถ) Syn. collide with
be in collusion with (idm.) เห็นพ้องกันอย่างลับๆ กับ (เพื่อทำสิ่งผิด) See also: สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด
be in debt (vt.) เป็นหนี้ See also: ติดเงิน
be in deep water over (idm.) ยุ่งยากกับ See also: วุ่นวายอยู่กับ
be in evidence (idm.) ปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัด See also: เป็นที่สังเกตุ, สังเกตได้, สะดุดตา
be in focus (idm.) กระจ่างชัด See also: เข้าใจชัดแจ้ง, รู้ชัด, รู้แน่ชัด Syn. bring into, come into
be in for (phrv.) คาดเดาได้ See also: คาดการณ์ได้ว่า
be in for (phrv.) ลงชื่อเข้าแข่งขัน Syn. enter for
be in for (phrv.) สมัครงาน (ในตำแหน่ง) Syn. pony up for, put in for
be in for it (idm.) ได้รับการลงโทษ Syn. be for
be in for trouble (idm.) ได้รับการลงโทษ Syn. be for
be in force (idm.) มีอำนาจ See also: กลายเป็นกฎหมาย, ต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์
be in good odour with (idm.) ไม่เป็นที่พึงพอใจของ See also: ไม่ถูกใจ
be in hand (idm.) เริ่มต้น See also: เริ่ม Syn. have in, take in
be in harmony (vi.) เห็นด้วย Syn. accord
be in harmony with (idm.) เข้ากันได้ดีกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซับมัน (v.) (of an elephant) be in rut See also: rut Syn. ตกมัน
ตกน้ำมัน (v.) (of an elephant) be in rut See also: rut Syn. ตกมัน, ซับมัน
ตั้งอยู่ (v.) be in See also: maintain, remain Syn. อยู่ในสภาพ
อยู่ในสภาพ (v.) be in See also: maintain, remain
หัวเสีย (v.) be in a bad temper See also: lose one´s temper, be irritable Syn. อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว, ขุ่นเคือง
อาการสาหัส (v.) be in a coma Syn. โคม่า
เข้าตำรา (v.) be in a correct way See also: have a knack (of doing something), be according to tradition Syn. เข้าหลัก, เข้าเกณฑ์
เข้ามุม (v.) be in a critical situation See also: be disadvantageous
กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก (v.) be in a difficult situation See also: be in a dilemma
พะอืดพะอม (v.) be in a difficult situation See also: be in a dilemma Syn. กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก
ขึ้นเขียง (v.) be in a dilemma See also: encounter a difficult situation
เป็นเบี้ยล่าง (v.) be in a disadvantageous position See also: be at a disadvantage Syn. เสียเปรียบ, เป็นรอง Ops. ได้เปรียบ
ลืมตัว (v.) be in a dreamy state See also: be absent-minded, forget oneself, be half-sleep Syn. เคลิ้ม, เผลอสติ Ops. มีสติ, รู้สึกตัว
เคลิบเคลิ้ม (v.) be in a dreamy state See also: be absent-minded, forget oneself, be half-sleep Syn. เคลิ้ม, ลืมตัว, เผลอสติ Ops. มีสติ, รู้สึกตัว
อารมณ์ดี (v.) be in a good temper Ops. อารมณ์เสีย, อารมณ์ไม่ดี
เข้าตาจน (v.) be in a hopeless See also: be in an impasse, have no way out
ลน (v.) be in a hurry See also: be flurried, be flustered, hasten, be panicky Syn. ลนลาน, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน
เรียด (v.) be in a row See also: be in line
ขึ้นซัง (v.) be in a save place Syn. นั่งซัง
อาการหนัก (v.) be in a severe condition See also: be in a critical condition
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We both may be in dangerพวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
We'll be in touch very soonพวกเราจะได้ติดต่อกันเร็วๆ นี้แหล่ะ
It's you who should be in bedเป็นคุณต่างหากที่ควรไปนอนได้แล้ว
From now on, you won't be in tough time anymoreจากนี้เป็นต้นไป เธอจะไม่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอีกต่อไปแล้ว
You seem to be in deep thoughtดูเหมือนเธอจมอยู่กับความคิดอยู่นะ
All you can do is inspire them to be innovative thinkersทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือ กระตุ้นพวกเขาให้เป็นนักคิดที่สร้างสรรค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Might be in this room right now.อาจจะอยู่ในห้องนี้ตอนนี้
Hilda will be in the garden, tending the daffodils.ฮินดา เธออยู่ในสวน กำลังดูแลดอกไม้
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา
The papers say Schultz may be in the ghetto.หนังสือพิมพ์บอกว่า ชูลท์ซ อยู่ในชุมชนยิว
I just had a nice cold shower. When you have the plumbing fixed it'll be in good shape.ผมได้อาบน้ำอุณหภูมิกำลังดี เพราะคุณมีระบบประปาที่ดี
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม
I didn't expect the whole staff to be in attendance.- ผมไม่ได้คาดว่าทุกคนจะมารอรับ
Is it your belief that all men skilled in sabotage, who happen to be in Sarkhan during the war, are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการก่อวินาศกรรม {\cHFFFFFF}ที่จะเกิดขึ้นในช่วง Sarkhan สงครามมีคุณสมบัติที่จะเป็นทูต?
We do not want to be in the Cold War!{\cHFFFFFF}เราไม่ได้ต้องการที่จะเป็น อยู่ในช่วงสงครามเย็น!
All right. I'll be in touch with the eventh Fleet and the State Department.{\cHFFFFFF}ก็ดี I'll be in touch with the eventh Fleet and the State Department.
He'll be in constant touch with Washington.{\cHFFFFFF}He'll be in constant touch with Washington.
If the Cold War disappeared right now, the American people would still be in this fight... against ignorance and hunger and disease, because it's right.{\cHFFFFFF}If the Cold War disappeared right now, {\cHFFFFFF}the American people would still be in this fight... {\cHFFFFFF}against ignorance and hunger and disease,

be in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦恼[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, 苦恼 / 苦惱] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 不可终日 / 不可終日] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
[tāo, ㄊㄠ, 叨] be in receipt of
执政[zhí zhèng, ㄓˊ ㄓㄥˋ, 执政 / 執政] be in power; be in office
背债[bēi zhài, ㄅㄟ ㄓㄞˋ, 背债 / 揹債] be in debt; be saddled with debts
现行[xiàn xíng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 现行 / 現行] be in effect; in force
经管[jīng guǎn, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄢˇ, 经管 / 經管] be in charge of
背光[bèi guāng, ㄅㄟˋ ㄍㄨㄤ, 背光] be in a poor light; do something with one's back to the light; stand in one's own light
衰微[shuāi wēi, ㄕㄨㄞ ㄨㄟ, 衰微] be in decline; decline; wane; be weakened
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 戄] fear; be in awe; sudden glance
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 俭 / 儉] frugal; to be in need
失宠[shī chǒng, ㄕ ㄔㄨㄥˇ, 失宠 / 失寵] lose favor; be in disfavor; be disgraced
负责任[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, 负责任 / 負責任] responsibility for; blamed for; be in charge of
运营[yùn yíng, ㄩㄣˋ ˊ, 运营 / 運營] scheduled operations; be in operation
服役[fú yì, ㄈㄨˊ ㄧˋ, 服役] serve in the army; be in active service
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well
感兴趣[gǎn xìng qù, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, 感兴趣 / 感興趣] be interested
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 狎] be intimate with
[tú, ㄊㄨˊ, 瘏] be injured; ill (of animals)
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, 不可一世] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant
有意[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 有意] intend; intentionally; be interested (in)
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 百折不挠 / 百折不撓] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable
中压管[zhōng yā guǎn, ㄓㄨㄥ ㄧㄚ ㄍㄨㄢˇ, 中压管 / 中壓管] oral inflation tube in BCD (diving)
彷徨[páng huáng, ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 彷徨] to pace back and forth; to hesitate; to be indecisive; Pang Huang or Wandering About, a collection of short stories by Lu Xun 魯迅|鲁迅
[dá, ㄉㄚˊ, 鞑 / 韃] Tartar; a tribe in China
看不见[kàn bu jiàn, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄐㄧㄢˋ, 看不见 / 看不見] unseen; to be invisible
动摇[dòng yáo, ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, 动摇 / 動搖] waver; be indecisive

be in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own
カンコる[, kanko ru] (v5r) (from 閑古鳥が鳴く) to be in a slump
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people
しつつある[, shitsutsuaru] (exp,v5r-i) to be doing; to be in the process of doing
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing
つつある[, tsutsuaru] (suf) (See つつ・1) (with masu stem) to be doing; to be in the process of doing
ハモる[, hamo ru] (v5r) to harmonize; to harmonise; to be in harmony
ふさぎ込む;塞ぎ込む;鬱ぎ込む[ふさぎこむ, fusagikomu] (v5m,vi) to mope; to brood; to be in low spirits; to have the blues
フットライトを浴びる[フットライトをあびる, futtoraito woabiru] (exp,v1) to appear on the stage; to be in the limelight
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings)
付いてる(P);付いている(P)[ついてる(付いてる)(P);ついている(付いている)(P), tsuiteru ( tsui teru )(P); tsuiteiru ( tsui teiru )(P)] (exp,v1) (1) (uk) (See 付く・つく・1) to be attached; to have; to be in a state; (v1) (2) (See 付く・つく・13) to be lucky; to be in luck; (P)
余る[あまる, amaru] (v5r,vi) (See 余り) to remain; to be left over; to be in excess; to be too many; (P)
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.)
勇み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
可とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of
咲き誇る[さきほこる, sakihokoru] (v5r,vi) to be in fullness of bloom
喜び勇む[よろこびいさむ, yorokobiisamu] (v5m,vi) to be in high spirits
噛み合う;噛合う;かみ合う[かみあう, kamiau] (v5u,vi) (1) to gear (engage) with; to be in gear (mesh); (2) to bite each other
困り抜く[こまりぬく, komarinuku] (v5k,vi) to be at one's wit's end; to be in great trouble; to be at a loss
在社[ざいしゃ, zaisha] (vs) to be in one's office; to work for a company
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
尾羽打ち枯らす;尾羽うち枯らす[おはうちからす, ohauchikarasu] (exp,v5s) to be in a miserable state; to be down and out
当を得る[とうをうる;とうをえる, touwouru ; touwoeru] (exp) to be in order; to be right
恩がある;恩が有る[おんがある, ongaaru] (exp,v5r-i) to be in one's debt
惚ける(P);恍ける[とぼける, tobokeru] (v1,vi) (1) to play dumb; to feign ignorance; to play innocent; to have a blank facial expression; (2) to play the fool; (3) to be in one's dotage; (P)
惚れる[ほれる, horeru] (v1,vi) to fall in love; to be in love; to be charmed with; to lose one's heart to; (P)
意気が揚がる[いきがあがる, ikigaagaru] (exp,v5r) to be in high spirits
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P)
手に汗を握る[てにあせをにぎる, teniasewonigiru] (exp,v5r) to sit on the edge of one's seat; to be in breathless suspense
手中にする[しゅちゅうにする, shuchuunisuru] (exp,vs-i) to be in one's hands
折り重なる[おりかさなる, orikasanaru] (v5r,vi) to lie on top of one another; to be in a heap
捌ける[さばける;はける, sabakeru ; hakeru] (v1,vi) to be in order; to sell well; to be sociable; to flow smoothly
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P)
搗ち合う;かち合う[かちあう, kachiau] (v5u,vi) to clash; to be in conflict with
散らかる[ちらかる, chirakaru] (v5r,vi) to be in disorder; to lie scattered around; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
焦る[あせる, aseru] Thai: รีบร้อน English: to be in a hurry
間に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with

be in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: be in better condition ; feel better ; get better FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition FR: se trouver dans un état grave
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
อับ[v.] (ap) EN: be stalemated ; be in stalemate FR:
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ฮึกเหิม[v. exp.] (ārom heuk-h) EN: be in high spirits ; be in great spirits FR:
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
บังคับบัญชา[v.] (bangkhapban) EN: command ; be in command FR: commander ; diriger
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang j) EN: the country will be in flames FR: le pays va s'enflammer
เบี้ยน[v.] (bīen) EN: be in a lesbian relationship ; engage in a lesbian sex ; have sex in a lesbian way FR:
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain FR: douter
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ชอบ[v.] (chøp) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with FR: être juste
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ได้ลาภ[v. exp.] (dāi lāp) EN: be fortunate ; be lucky ; have a good luck ; be in luck FR: avoir de la chance ; être chanceux
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented FR: avoir des ennuis
โดยเสด็จ[v.] (dōiset) EN: follow ; be in the retinue FR:
ดวงขึ้น[v.] (dūang kheun) EN: be fortunate ; be lucky ; be in luck ; have good luck FR: être chanceux
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ดูแลรับผิดชอบ[v. exp.] (dūlaē rapph) EN: be in charge of FR:
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes
เฟือ[v.] (feūa) EN: be excessive ; be left over ; be in excess FR:
เฝื่อน[v.] (feūoen) EN: be in bad taste ; leave a bad taste in the mouth FR:
ให้บริการ[v. exp.] (hai børikān) EN: be in service ; service ; operate FR: être en service ; entrer en service ; mettre en service ; offrir un service ; proposer un service
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
เห็นได้[v. exp.] (hen dāi) EN: see ; be in sight FR: voir ; être en vue
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวอกเดียวกัน[X] (hūa-ok dīok) EN: be in the same boat ; have some feeling in common FR:
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger FR: rire ; rigoler
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
อินเทรนด์[v.] (inthrēn) EN: be in trend FR: être tendance
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé

be in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither
Form {f} | in aller Form | der Form halber; der Ordnung halber | in absoluter Hochform seinform | in due form | as a matter of form | to be in formidable form
Gesundheit {f} | bei guter Gesundheit | meiner Gesundheit zuliebe; wegen meiner Gesundheit | sich an seiner Gesundheit versündigen | vor Gesundheit strotzenhealth | in good health | for the sake of my health | to abuse one's health | to be in the pink of health
Trott {m} | in einen Trott verfallen | aus dem Trott nicht mehr herauskommenrut | to get into a rut | to be in a rut
Jurist {m} | Jurist seinlawyer | to be in the law
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare
Trauern {n}; Trauer... | Trauer habenmourning | to be in mourning
Opposition {f} | der Opposition angehören | in Oppositionopposition | to be in opposition | anti
Zugzwang {m} | unter Zugzwang stehen | jdn. in Zugzwang bringen | in Zugzwang geratentight spot | to be in a tight spot | to put somebody on the spot | to be put on the spot
Investitionssumme {f}amount to be invested
inaktiv; untätig {adj} | inaktiver; untätiger | am inaktivsten; am untätigsten | sich inaktiv verhalteninactive | more inactive | most inactive | to be inactive
schädlich {adj} | schädlich sein; schadeninjurious | to be injurious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in
Back to top