ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be accustomed to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be accustomed to*, -be accustomed to-

be accustomed to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be accustomed to (vi.) เคย See also: เคยชิน, คุ้นเคย Syn. be used to Ops. be unaccustomed to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิน (v.) be accustomed to See also: be used to, be familiar with Syn. คุ้น, เคย, เจน, เคยชิน, คุ้นชิน
เคย (v.) be accustomed to See also: be familiar with, be used to, be acclimatized to, be conversant with Syn. คุ้น, ชิน
เคยมือ (v.) be accustomed to See also: be familiar, intimate, acquaint, habituate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your bodies will not be accustomed to the oxygen-rich atmosphere.ร่างกายของคุณอาจไม่คุ้นเคยกับ สภาพที่อุดมไปด้วยออกซิเจน
Your eyes will not be accustomed to the bright sunlight.สายตาของคุณจะปรับสภาพกับ แสงแดดที่เจิดจ้า
A kind of Spiritual Petit four. Something that would be useful for you to be accustomed to.สิ่งที่ถ้าหากคุณคุ้นเคยแล้ว จะเป็นประโยชน์มาก
I'm afraid I'm not as warm as the men that you must be accustomed to.คงไม่ได้ตัวอุ่นเหมือนผู้ชายที่เป็นลูกค้าของคุณ

be accustomed to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃不服[chī bu fú, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄈㄨˊ, 吃不服] not be accustomed to eating sth; not be used to certain food

be accustomed to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
旅慣れる;旅馴れる[たびなれる, tabinareru] (v1,vi) to be accustomed to traveling (travelling)
読みつける;読み付ける;読付ける[よみつける, yomitsukeru] (v1,vt) (obsc) (See 読み慣れる) to be accustomed to reading
読み慣れる;読慣れる;読み馴れる;読みなれる[よみなれる, yominareru] (v1,vi) to be accustomed to reading
食べ慣れる;食べなれる[たべなれる, tabenareru] (v1) to be used to eating; to become used to eating; to be accustomed to eating; to acquire a taste for
遣り付ける;遣りつける[やりつける, yaritsukeru] (v1,vt) to be accustomed to; to be used to; to argue into silence; to talk down

be accustomed to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิน[v.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชินหู[v. exp.] (chin hū) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to FR:
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation) FR:
เคยชินกับ[v. exp.] (khoēi chin ) EN: be accustomed to FR:
เคยมือ[v.] (khoēimeū) EN: be accustomed to ; be acquainted with FR:
เคยปาก[v.] (khoēipāk) EN: speak habitually of ; be accustomed to say FR:
ติดปาก[v.] (titpāk) EN: catch on ; be accustomed to using a word/an expression ; be on one's lips FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be accustomed to
Back to top