ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

baron

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *baron*, -baron-

baron ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baron (n.) ท่านบารอน See also: ขุนนางขั้นต่ำของอังกฤษหรือญี่ปุ่น
baron (n.) บุคคลที่มีอำนาจ Syn. tycoon
baroness (n.) ภรรยาของท่านบารอน
baronet (n.) ขุนนางอังกฤษยศขั้นต่ำกว่า Baron See also: ท่านบารอเน็ต (คำย่อคือ Bart หรือ Bt) (มักใช้คำนำหน้าว่า Sir เช่น Sir Arthur Henderson Fairburn, Bart.)
baronetcy (n.) ยศของท่านบารอน
baronial (adj.) เกี่ยวกับท่านบารอน See also: เกี่ยวกับท่านบารอน Syn. noble
barony (n.) ตำแหน่งหรือที่ดินของท่านแบรอน
English-Thai: HOPE Dictionary
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
baronessn. ภรรยาบารอน,ท่านบารอนที่เป็นหญิง
baronetn. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าบารอนแต่เหนืออัศวิน
English-Thai: Nontri Dictionary
baron(n) ท่านบารอน,คหบดีใหญ่
baroness(n) ภรรยาท่านบารอน
baronial(adj) เกี่ยวกับท่านบารอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
viscount (n.) ขุนนางที่มีตำแหน่งสูงกว่า baron แต่ต่ำกว่า earl
บารอน (n.) baron
baronet (n.) ขุนนางอังกฤษยศขั้นต่ำกว่า Baron See also: ท่านบารอเน็ต (คำย่อคือ Bart หรือ Bt) (มักใช้คำนำหน้าว่า Sir เช่น Sir Arthur Henderson Fairburn, Bart.)
Bart (abbr.) คำย่อของ Baronet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now buttle off and tell Baron Brunwald that Lord Clarence MacDonald and his lovely assistant are here to view the tapestries.ตอนนี้ รีบไปและบอก บารอนบลูนวาลดส์ ว่า.. ลอร์ดเคียร์แเรนซ์ แม็คโดนัล และ ผู้ช่วยที่น่ารักของเขา...
I was skeptical, but... when this child raised his bow... when he played his first note, well, Baron von Spielmann...ผมยังคงสงสัย แต่ว่า... เมื่อเด็กคนนี้ยกคันสีขึ้นมา... และเมื่อเขาเริ่มสีโน้ตตัวแรกเท่านั้น โอ...
The Baron Bonta's mistress is much nicer.เมียน้อยท่านบารอนบอนต้าสวยกว่าเยอะ
The baron screws her once a week and then goes back to Palermo.บารอนนอนกับเธออาทิตย์ละครั้งแล้วก็กลับ
As Baron Thurlow in England is supposed to have saidดังที่บารอนเธอร์โลว์ในอังกฤษเคยกล่าวไว้ว่า
I am Godfrey, the baron of Ibelin.ข้าชื่อ ก็อดฟรีย์ บารอน แห่ง อีเบอลิน.
Rise a knight and Baron of Ibelin.จงลุกขึ้นอัศวิน และ บารอน แห่ง อีเบอลิน.
He says the Baron of Ibelin is old.เขาบอกว่า บารอน แห่ง อีเบอลิน แก่กว่านี้.
The baron is a very special man to me, my "Danina,"ท่านบารอนเป็นคนพิเศษสำหรับฉัน "ดานินะ"ของฉัน ถ้าเธอโชคดีเธอจะมีคนดูแลเหมือนกัน
Trust me, I know my Baron Sayuri.เชื่อฉันสิ ฉันรู้จักท่านบารอน
I will happily try it on, with Mameha, when the Baron returns to Myoko.ฉันอยากจะใส่มันกับมาเมฮะ ตอนที่ท่านบารอนกลับไปที่มิโยโกะ
Sayuri, when my poor Baron filled his pockets with stones, I was desperate.ซายูริ ตอนที่ท่านบารอนเริ่มเอาหินใส่กระเป่าแทนเงิน ฉันก็เลิกกับเขา ฉันจะทำยังไงได้อีก?

baron ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拜伦[Bài lún, ㄅㄞˋ ㄌㄨㄣˊ, 拜伦 / 拜倫] George Byron, 6th Baron Byron
男爵[nán jué, ㄋㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 男爵] baron
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights

baron ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バロン[, baron] (n) baron
ツィンバロム;ツィンバロン[, tsuinbaromu ; tsuinbaron] (n) cymbalom (large Hungarian dulcimer); cimbalom
バロンデッセ[, barondesse] (n) trial balloon (fre
ミカドチョウチョウウオ[, mikadochouchouuo] (n) eastern triangular butterflyfish (Chaetodon baronessa)
五爵[ごしゃく, goshaku] (n) (See 五等爵) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron)
五等爵[ごとうしゃく, gotoushaku] (n) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron)
大地主[おおじぬし, oojinushi] (n) big landowner; great landowner; land baron; landed magnate; large landowner; territorial magnate
男爵[だんしゃく, danshaku] (n,adj-no) (1) (See 五等爵) baron; (2) (See 男爵芋) Irish cobbler (variety of potato); (P)
男爵夫人[だんしゃくふじん, danshakufujin] (n) baroness
雄藩[ゆうはん, yuuhan] (n) (1) barony of the first degree; (2) influential feudal clan

baron ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์ = แอนดรูว์ ลอยด์ เวบเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi ) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber FR: Andrew Lloyd Webber
บารอน[n.] (bārøn) EN: baron FR: baron [m]
ผีเสื้อบารอนเขียวแดงแถบขาว[n. exp.] (phīseūa bār) EN: White-banded Baron FR:
ผีเสื้อบารอนเขียวแดงธรรมดา[n. exp.] (phīseūa bār) EN: Common Gaudy Baron FR:
ผีเสื้อบารอนขอบปีกขาว[n. exp.] (phīseūa bār) EN: White-edged Blue baron FR:
ผีเสื้อบารอนมลายู[n. exp.] (phīseūa bār) EN: Malay Baron FR:
ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง[n. exp.] (phīseūa bār) EN: Baron FR:
ยักษ์[n.] (yak) EN: baron ; magnate ; tycoon FR: baron [m] ; magnat [m]
ยักษ์ใหญ่[n.] (yak yai) EN: magnate ; baron FR: magnat [m] ; roi [m] ; baron [m]
ยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมัน[n. exp.] (yak-yai nai) EN: oil baron FR: magnat du pétrole [m]
ยักษ์ใหญ่ในวงการเงิน[n. exp.] (yak-yai nai) EN: financial magnate FR: baron de la finance []

baron ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raubritter {m}robber baron
Baron {m} | Barone
Triangel-Falterfisch {m} Indischer Baronesse-Falterfisch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า baron
Back to top