ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barn*, -barn-

barn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barn (n.) ยุ้งฉาง See also: ฉาง, ยุ้งข้าว, โรงนา Syn. barnyard
barn (n.) ตึกขนาดใหญ่
barn (n.) โรงเก็บยานพาหนะ
barn dance (n.) การเต้นรำหมู่ในโรงนา Syn. square dance, country dance
barnacle (n.) เพรียงที่เกาะตามวัตถุใต้น้ำ
barnet fair (sl.) ผม See also: เส้นผม
barney (n.) เสียงทะเลาะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เสียงโต้เถียงกัน
barney (sl.) การทะเลาะ
barnstorm (vi.) ตระเวณไปที่ต่างๆ เพื่อแสดงละครหรือแสดงสุนทรพจน์
barnstorming (adj.) ซึ่งเปิดการแสดงไปตามที่ต่างๆ
barnyard (n.) บริเวณที่เก็บยุ้งข้าว Syn. barn
barnyard languge (sl.) ภาษาหยาบ See also: คำหยาบ
English-Thai: HOPE Dictionary
barn(บาร์น) n. ยุ้งข้าว
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
barnyard(บาร์น'ยาร์ด) n. ลานยุ้งข้าว
English-Thai: Nontri Dictionary
barn(n) ยุ้งข้าว,ยุ้งฉาง,โรงนา
barnacle(n) เพรียง
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barn Wastewater น้ำเสียคอกสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉาง (n.) barn See also: granary, storehouse, silo, bin Syn. ยุ้ง, ยุ้งฉาง
ยุ้งข้าว (n.) barn See also: granary Syn. ยุ้ง
ยุ้งฉาง (n.) barn See also: granary, storehouse, silo, bin Syn. ยุ้ง
ตะเกียงรั้ว (n.) barn lantern See also: storm lantern, blow torch Syn. ตะเกียงโป๊ะ
ตะเกียงโป๊ะ (n.) barn lantern See also: storm lantern, blow torch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Carlson, do you think he's gonna find Slim in the barn with his wife?คาร์ลสัน นายว่าเขาจะเจอสลิม อยู่กับเมียเขาในโรงนามั้ย
Available at all Al's Toy Barn outlets in the Tri-county area.หาได้ตามร้านขายของเล่นชั้นนำ ทั่วไป
Walking into the barn naked, or so it would seem.เดินโทงๆ เข้าโรงนา อย่างที่เห็น
I'd like the Big Barn Burger, Smiley Fries and an orange soda.ขอเบอร์เกอร์ใหญ่ มันฝรั่งทอด กับน้ำส้มโซดา
And there's a big old barn out there...แล้วยังมียุ้งข้าวขนาดใหญ่อยู่ข้างนอกนั่น...
You'll explain to your superiors why we were not able to attend your little luau, barn dance, whatever it is.นายไปอธิบายกับผู้บริหารเองแล้วกัน... ว่าทำไมเราถึงไม่สามารถเข้าร่วม งานฉลองแบบบ้านๆ ของบริษัทนายได้
I remember my first time was out behind my uncle's barn with my second cousin.ฉันจำ1 เวลาของฉัน ออกข้างหลังโรงนาของลุงของฉัน\กับญาติของฉัน
Farmer's rocket is housed in the barn that you're seeing below.จรวดของฟาร์มเมอร์เก็บไว้ ในยุ้งฉางที่คุณมองเห็นข้างล่างนี้
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้
I was looking in the barn today and we can build another one just like it.ผมมองดูในยุ้งฉางวันนี้... ...เราจะสร้างลำใหม่ที่เหมือนเดิมได้ ผมสาบานเราทำได้ เรามีของทุกอย่างในนั้นในยุ้งฉาง
That night, we stayed at a small barn beside a field.คืนนั้น เราค้างคืนในยุ้งเล็กๆ ข้างๆ ทุ่งนา
We're heading to the pizza barn to meet friends.ว่าจะไปร้านพิซซ่าพบเพื่อนหน่อย

barn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家燕[jiā yàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄢˋ, 家燕] barn swallow
草鴞[cǎo xiāo, ㄘㄠˇ ㄒㄧㄠ, 草鴞] barn owl (Tyto capensis)
[cāng, ㄘㄤ, 仓 / 倉] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship)
[bài, ㄅㄞˋ, 稗] barnyard millet (Echinochloa crus-galli); Panicum crus-galli
谷仓[gǔ cāng, ㄍㄨˇ ㄘㄤ, 谷仓 / 穀倉] barn
马厩[mǎ jiù, ㄇㄚˇ ㄐㄧㄡˋ, 马厩 / 馬廄] barn
粮仓[liáng cāng, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄤ, 粮仓 / 糧倉] granary; barn; fig. bread basket (of fertile agricultural land)
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 厩 / 廄] stable; barn

barn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厩;廐;馬屋;廏[うまや, umaya] (n) stable; barn
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P)
牛小屋[うしごや, ushigoya] (n) cow shed; cattle barn
バーン[, ba-n] (n) (1) barn; (2) bahn (ger
亀の手;龜の手(oK)[かめのて, kamenote] (n) barnacle
厩舎;廐舎(oK);廏舎;きゅう舎[きゅうしゃ, kyuusha] (n) barn; stable
富士壺[ふじつぼ;フジツボ, fujitsubo ; fujitsubo] (n) (uk) acorn barnacle (Balanomorpha spp.)
海茸貝;海筍貝;海笋貝[うみたけがい;ウミタケガイ, umitakegai ; umitakegai] (n) (uk) dilate piddock (Barnea dilatata)
烏帽子貝[えぼしがい, eboshigai] (n) goose barnacle
牛舎[ぎゅうしゃ, gyuusha] (n) cow shed; cattle barn; (P)
[ひえ, hie] (n) barnyard millet (Echinochloa utilis); Japanese millet; sanwa millet
納屋[なや, naya] (n) shed; barn; outhouse; (P)
袋虫[ふくろむし;フクロムシ, fukuromushi ; fukuromushi] (n) (uk) rhizocephala (parasitic barnacles)
褥草;蓐草[じょくそう, jokusou] (n) (obsc) straw or hay (layed out in barns for livestock)

barn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ฉางข้าว[n. exp.] (chāng khāo) EN: barn ; granary FR:
ฮูก[n.] (hūk) EN: owl ; barn owl ; Otus lempiji FR: hibou [m] ; petit-duc [m] ; Otus lempiji
นกนางแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Barn Swallow ; Swallow FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกแสก[n. exp.] (nok saēk) EN: Barn Owl FR: Effraie des clochers [f] ; Chouette effraie [f] ; Effraye commune [f] ; Effraye vulgaire [f] ; Chat-huant moucheté [m] ; Chouette des clochers [f] ; Frésaie
โรงนา[n.] (rōng-nā) EN: barn FR: grange [f]
แสก[n.] (saēk) EN: Barn owl ; Tyto alba FR: Tyto alba
ตะเกียงรั้ว[n.] (takīengrūa) EN: barn lantern ; storm lantern ; blow torch FR:
เยีย[n.] (yīa) EN: barn FR:
ยุ้ง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse FR: silo [m]
ยุ้งฉาง[n.] (yung chāng) EN: barn ; silo ; storehouse FR: grange [f]
ยุ้งข้าว[n. exp.] (yung khāo) EN: barn FR: silo à riz [m] ; grenier [m]
บาร์นสลี่ย์[TM] (Bānsalī) EN: Barnsley FR: Barnsley
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language ; barnyard language FR: langage de charretier [m]
เพรียง[n.] (phrīeng) EN: shipworms ; teredo ; Teredinidae ; barnacle ; Cirripedia FR: anatife [m]
เพรียงหิน[n.] (phrīenghin) EN: rock barnacle ; Balanidae FR:
ประดู่แดง[n.] (pradūdaēng) EN: Barnebydendron riedelii FR: Barnebydendron riedelii
ปุ๋ยคอก[n.] (puikhøk) EN: barnyard manure ; stable manure FR:
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์[org.] (Rōngrīen An) EN: Anubarn Surin School FR:
หญ้าข้าวนก[n. exp.] (yā khāonok) EN: barnyard grass FR:

barn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rauchschwalbe {f} [ornith.]Barn Swallow (Hirundo rustica)
Schleiereule {f} [ornith.]Barn Owl (Tyto alba)
schiffbar; befahrbar {adj} | nicht schiffbar; nicht befahrbarnavigable | unnavigable
übertragbar {adj} | nicht übertragbarnegotiable | not negotiable; nonnegotiable
Nachbar {m} | Nachbarn
Stall {m}barnstable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barn
Back to top