ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barmy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barmy*, -barmy-

barmy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barmy (adj.) ติ๊งต๊อง (คำไม่เป็นทางการ) See also: เพี้ยนๆ Syn. crazy
barmy (sl.) บ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
barmy(บาร์'มี) adj. เป็นฟอง,คล้ายเชื้อหมัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyway, Dad stepped in, told her she was being barmy and it took a few days, but she came around.ก็ยังดี พ่อช่วยรับหน้าไว้ บอกว่าแม่คิดมากไปเอง กล่อมอยู่สองสามวันกว่าแม่จะใจอ่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barmy
Back to top