ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barbed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barbed*, -barbed-

barbed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barbed (adj.) (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีเงี่ยงโค้งออก See also: (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีลวดโค้งออก Syn. spiked, hooked Ops. blunt
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
barbedมีขนรูปตะขอ, มีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barbed Broachedเครื่องมือขยายคลองรากฟัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลวดหนาม (n.) barbed wire See also: barbwire
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 ,200 kilograms of barbed wire,มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง...
There was a barbed wire and this German came up to me.ผมมายืนอยู่ตรงที่ที่คุณยืน มีแนวลวดหนามกั้น
Someone left some barbed wire in the middle of the road.คนที่เหลือบางลวดหนามกลางถนน
I saw military personnel in the barbed wire, in the fence.ผมเห็นทหารในลวดหนาม ในรั้ว
Meaning it's not miles of ocean or barbed wire.หมายถึงไกลออกไปไม่กี่ไมล์คงเป็น มหาสมุทรหรือไม่รั้วหลวดหนาม
Last one to the barbed wire is a wuss.ปล่อยให้ไอ้ขี้แพ้อยู่ใน ลวดหนามนั่นแหละ
You know they got the world's largest ball of barbed wire?เค้ามีลูกบอลสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
Did you know that a cat's penis is sharply barbed along its shaft?นายรู้มั้ย ว่าไอ้นั่นของแมวน่ะ มันจะโค้งเป็นตะขอ ตลอดทั้งอันเลยนะ?
Move them to damp cells surrounded by barbed wire?จะให้ย้ายพวกเขาไปห้องขังชื้นๆ แล้วล้อมด้วยลวดหนามอ่ะนะ?
So why would you climb a barbed wire fence when can just hang a right and hop a train outta here?ทำไมต้องปีนรั้วเหล็กทั้งที่ เฝ้ารออยู่เงียบๆ แล้ว โดดรถไฟหนีไปก็ได้นี่
That's what barbed wire means.นั่นคือสิ่งที่รั้วลวดหนามหมายถึง
Impales mice and lizards on thorny branches and barbed wire.แม้แต่กิ้งก่าบนพืชหรือลวดมีหนามก็เสร็จมัน

barbed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒刺[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, 倒刺] barb; barbed tip (e.g. of fishhook)
带刺[dài cì, ㄉㄞˋ ㄘˋ, 带刺 / 帶刺] thorn; to be barbed; sarcastic

barbed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection
有刺鉄線[ゆうしてっせん, yuushitessen] (n) (See 荊棘線) barbed wire
磯撫で[いそなで, isonade] (n) mythical shark-like demon sea monster with barbed tail fin, said to live off the coast of Matsuura and other places in Western Japan; Beach Stroker
荊棘線[ばらせん, barasen] (n) (See 有刺鉄線) barbed wire
刺の有る言葉;刺のある言葉[とげのあることば, togenoarukotoba] (n) stinging (barbed) words; harsh language
鉄条網[てつじょうもう, tetsujoumou] (n) (barbed) wire entanglements

barbed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็ด[n.] (bet) EN: fishhook ; fishing rod ; hook ; barbed hook FR: hameçon [m]
ลวดหนาม[n.] (lūatnām) EN: barbed wire ; barbwire FR: fil de fer barbelé [m] ; barbelé [m]

barbed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerhaken {m}barbed hook

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barbed
Back to top