ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

banality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *banality*, -banality-

banality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
banality (n.) ความน่าเบื่อ See also: ความธรรมดามาก, ความไม่สร้างสรรค์ Syn. dullness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some smartass spoke about the banality of evil.ไอ้พวกอวดรู้บางคนพูดเกี่ยวกับ ความชั่วร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า
It's about the banality of evil, uh, like the Nuremberg trials showing history's tyrants as these regular schmucks.นี่มันแสดงถึงความชั่วร้ายน่ะ เอ่อ... เหมือนการพิจารณคดีที่เนิร์นบวร์ก
But I doubt that any of them would trade their fame for banality and a longer life.แต่ฉันสงสัยว่าคนใดคนหนึ่ง จะซื้อขายชื่อเสียงของพวกเขา สำหรับความดาษดื่นและชีวิตที่ยืนยาว
But I doubt that any of them would trade their fame for banality and a longer life.แต่ฉันสงสัยว่าคนใดคนหนึ่ง จะซื้อขายชื่อเสียงของพวกเขา เพื่อความดาษดื่นและชีวิตที่ยาวนาน
Now, I realize my cultural ascendance only serves to illuminate your own banality.ฉันจะใช้ความสามารถของฉัน ชี้ทางเรื่องน่าเบื่อ
The simple-mindedness of your idea is exceeded only by its crass consumerism and banality.ดีแต่ส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยม และไม่สร้างสรรค์เอาเลย และลีโอนาร์ดไม่อยากร่วมงานกับคุณ

banality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陈腐[chén fǔ, ㄔㄣˊ ㄈㄨˇ, 陈腐 / 陳腐] trite; cliche'ed; empty and trite; banality; platitude

banality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凡庸[ぼんよう, bonyou] (adj-na,n,adj-no) mediocre; banality; commonplace; (P)

banality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่สร้างสรรค์[n.] (khwām mai s) EN: banality FR: banalité [f]
ความน่าเบื่อ[n. exp.] (khwām nā be) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness FR: ennui [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า banality
Back to top