ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bacteria-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bacteria, *bacteria*,

-bacteria- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You cannot treat Bacteria this way.แกไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรอก
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.'คำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล คือเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส' 'ที่มีผลต่อจิตใจ'
Your cells react to bacteria and viruses differently than mine.ร่างกายคณมีปฏิกิริยาต่อเชื้อโรค ต่างจากผม
And the somatic cell count they call it the bacteria count inside your milk goes up.ทำให้ในการตรวจวัดจำนวนเซลล์ จำนวนแบคทีเรียในน้ำนม จะมีปริมาณสูงขึ้น
We know that people are consuming antibiotics through their food and we know that that's contributing to antibiotic resistant bacteria and diseases.เรารู้ว่าประชาชนได้รับยาปฏิชีวนะ ผ่านทางอาหารที่บริโภค และเรารู้ว่านั่นทำให้เกิด
Uh, they help fight off bacteria and germs in the body.เอ่อ มันช่วยกัน แบคทีเรียกับเชื้อโรคในร่างกาย
The increase in temperature would raise the bacteria levelอุณหภูมิที่สูงขี้นน่าจะเพิ่มจำนวนแบคทีเรีย
What is it, flesh-eating bacteria or anthrax?นั่นอะไร แบคทีเรียเหรอ หรือว่าเชื้อแอนแทรก?
Active bacteria in the ground soil sample indicate that it's fresh.แบคทีเรียที่ยังมีชีวิตในตัวอย่างดินบอกว่ามันยังใหม่อยู่
If this thing started as normal bacteria Living in the intestinesถ้าเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องธรรมดา บักเตรีอยู่ในลำไส้
If bacteria entered her bloodstream, it could have infected her brain.ถ้ามีแบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือด สมองของเธอก็จะติดเชื้อ
VlRl AND bacteria infectionsการแพร่เชื้อของไวรัสและแบคทีเรีย

-bacteria- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球菌[qiú jūn, ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, 球菌] coccus (spherical bacteria pathogen)

-bacteria- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラム陰性菌[グラムいんせいきん, guramu inseikin] (n) gram-negative bacteria
グラム陽性菌[グラムようせいきん, guramu youseikin] (n) gram-positive bacteria
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis)
好気性細菌[こうきせいさいきん, koukiseisaikin] (n) (See 嫌気性細菌) aerobic bacteria
嫌気性細菌[けんきせいさいきん, kenkiseisaikin] (n) (See 好気性細菌) anaerobic bacteria
有胞子性乳酸菌[ゆうほうしせいにゅうさんきん, yuuhoushiseinyuusankin] (n) Bacillus coagulans, species of lactic acid-forming Bacillus bacteria
病原性大腸菌[びょうげんせいだいちょうきん, byougenseidaichoukin] (n) pathogenic E. coli bacteria (i.e. Escherichia coli O157
癩菌(oK)[らいきん, raikin] (n) Mycobacterium leprae; the bacteria that causes Hansen's disease (leprosy)
発光細菌[はっこうさいきん, hakkousaikin] (n) luminescent bacteria
耐性菌[たいせいきん, taiseikin] (n) antibiotic-resistant bacteria
腐生菌[ふせいきん, fuseikin] (n) saprophytic fungus; saprophytic bacteria
腸内細菌[ちょうないさいきん, chounaisaikin] (n) enteric bacteria; intestinal bacteria
除菌[じょきん, jokin] (n,vs) bacteria elimination; (P)
雑菌[ざっきん, zakkin] (n) microorganisms; saprophyte; saprophytic bacteria
食中毒菌[しょくちゅうどくきん, shokuchuudokukin] (n) bacteria capable of causing food poisoning

-bacteria- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบคทีเรีย = แบ็คทีเรีย ; บักเตรี[n.] (baekthīrīa ) EN: bacterium ; bacteria [pl] FR: bactérie [f]
บักเตรี ; แบคทีเรีย[n.] (baktērī ; b) EN: bacterium ; bacteria [pl] FR: bactérie [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: germ ; infection ; bacterium ; bacteria [pl.] FR: germe [m] ; infection [f] ; bactérie [f]
เชื้อแบคทีเรีย[n.] (cheūa baēkt) EN: bacterium ; bacteria [pl] FR: bactérie [f]
เชื้อโรค[n.] (cheūarōk) EN: bacteria ; germ FR: bactérie [f] ; germe [m]
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย[n. exp.] (khōliføm ba) EN: coliform bacteria FR: bactéries coliformes [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bacteria-
Back to top