ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

autonomic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *autonomic*, -autonomic-

autonomic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
autonomic (adj.) ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ Syn. automatic
English-Thai: HOPE Dictionary
autonomic(ออโทนอม'มิค) adj. อัตโนมัติ,เป็นอิสระ,เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง., Syn. (autonomical, autonomous, self-reliant)
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autonomicอิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomic Activity, Markedกิจกรรมทางระบบประสาทเสรีเพิ่มมากขึ้น [การแพทย์]
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบบประสาทอัตโนมัติ (n.) autonomic nervous system
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One has to be concerned not only about what one says, but about facial expressions, autonomic reflexes.ิอย่างแรกต้องระวังไม่ใช่แค่สิ่งที่พูด แต่ต้องระวังการแสดงสีหน้า รีเฟกซ์ร่างกาย
I also measured his autonomic reactions while we were talking.ฉันได้ตรวจ การตอบสนองของร่างกาย ระหว่างที่เราคุยกัน
Then the first bout of pneumonia hit - and then autonomic dysreflexia. - And what's that mean?บางที ก็มีอาการชัก ถ้ามีการอักเสบเกิดขึ้นนะ
Autonomic, like swallowing. That's a dog's trick.มีหลายอย่างที่นายไม่เข้าใจ นายนึกไม่ถึง หรอกว่าจะใช้อำนาจพิเศษของนาย ให้เหมาะสมอย่างไร
Autonomics are stable. No deception.ระบบประสาทคงที่ ไม่หลอกลวง

autonomic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートノミックコンピューティング[, o-tonomikkukonpyu-teingu] (n) {comp} autonomic computing
自律コンピューティング[じりつコンピューティング, jiritsu konpyu-teingu] (n) {comp} autonomic computing
自律神経[じりつしんけい, jiritsushinkei] (n,adj-no) autonomic nerves; (P)
自律神経失調症[じりつしんけいしっちょうしょう, jiritsushinkeishicchoushou] (n) autonomic ataxia

autonomic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปมประสาทอัตโนมัติ[n. exp.] (pomprasāt a) EN: autonomic ganglion FR:
ระบบประสาทอัตโนมัติ ; ระบบประสาทอัตโนวัติ[n. exp.] (rabop prasā) EN: autonomic nervous system (ANS) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า autonomic
Back to top