ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

autocracy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *autocracy*, -autocracy-

autocracy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
autocracy (n.) อัตตาธิปไตย See also: เอกาธิปไตย Syn. dictatorship
English-Thai: HOPE Dictionary
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autocracyอัตตาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัตตาธิปไตย (n.) autocracy Syn. เผด็จการ
อัตตาธิปไตย (n.) autocracy Syn. เผด็จการ

autocracy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专制主义[zhuān zhì zhǔ yì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 专制主义 / 專制主義] absolutism; despotism; autocracy
专制[zhuān zhì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ, 专制 / 專制] autocracy; dictatorship
专权[zhuān quán, ㄓㄨㄢ ㄑㄩㄢˊ, 专权 / 專權] autocracy; dictatorship

autocracy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートクラシー[, o-tokurashi-] (n) autocracy
専制政治[せんせいせいじ, senseiseiji] (n) despotic government; autocracy
専制(P);擅制[せんせい, sensei] (n,vs,adj-no) despotism; autocracy; (P)

autocracy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตตาธิปไตย[n.] (attāthippat) EN: autocracy FR: autocratie [f]
ผู้เผด็จการ[n. exp.] (phū phadetk) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant FR: dictateur [m] ; tyran [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า autocracy
Back to top