ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

audaciously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *audaciously*, -audaciously-

audaciously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
audaciously (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. boldly, fearlessly, bravely
English-Thai: Nontri Dictionary
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ

audaciously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า audaciously
Back to top