ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

athlete

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *athlete*, -athlete-

athlete ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
athlete (n.) นักกีฬา
English-Thai: HOPE Dictionary
athlete(แอธ'ลีท) n. นักกีฬา,นักกรีฑา
athlete's footโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เนื่องจากเชื้อราซึ่งเจริญได้ดีบนผิวหนังที่เปียกชื้น
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart
English-Thai: Nontri Dictionary
athlete(n) นักกรีฑา,นักกีฬา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
athletes' sicknessการเป็นลมเหตุกีฬา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Athlete's Footโรคน้ำกัดเท้า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักกีฬา (n.) athlete See also: sportsman, huntsman, woodsman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the single greatest honor an athlete could ever have.นั่นเป็นเกียรติสูงสุดของนักกีฬา
Now when I was growin' up, every town had its heroes, and ours was Rannulph Junuh, an athlete who was a born winner.ทุกๆ เมืองต่างมีพระเอกของตนเอง เมืองเราคือแรนนัลฟ์ จูเนอ นักกีฬาผู้เกิดมาเพื่อชนะ
My husband was a star athlete in college... and we were in an accident together.สามีฉันเป็นดาวฟุตบอลมหาวิทยาลัย เราประสบอุบัติเหตุด้วยกัน
Evans, you don't have to be an athlete to be a Mustang.อีแวนส์ นายไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬา ถ้าอยากเป็นมัสแตง
The first was an athlete called Zola Budd.ครั้งแรกเป็นนักกีฬาชื่อโซล่า บั๊ด
Well, luckily, you don't have to be an athlete to be in my class.โชคดีแล้วครับ ที่ไม่ต้องเป็นนักกีฬา คุณก็เรียนพละได้
He was an athlete In high school and college. Tested regularly.เขาได้บอกว่าเขาเจอใครที่เซาธ์ พาเดรไหมคะ คนที่เคยรู้จักก็ได้
We will start the retirement ceremony for athlete Geum Jan Di.เราจะเริ่มต้นพิธีสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ กึมจันดี
An athlete giving up her sport?ทำไมนักว่ายน้ำถึงได้หมดกำลังใจที่จะว่ายน้ำอ่ะ
Brazilian model's flying in to surprise her athlete boyfriend.เครื่องบินแบบของคนบราซิล สร้างความตื่นเต้นให้พ่อหนุ่มนักกีฬาของเธอ
As the best athlete on campus, I need you to run to my office and make an announcement before everyone leaves.ในฐานะที่เธอเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดของวิทยาลัย เธอช่วยวิ่งไปที่ห้องทำงานฉัน แล้วก็ประกาศมันซะก่อนที่ทุกคนจะกลับ
Dean, I am not the best athlete on campus.คณบดี ผมไม่ใช่นักกีฬาที่เก่งที่สุดของวิทยาลัย

athlete ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火炬手[huǒ jù shǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ ㄕㄡˇ, 火炬手] torchbearer; athlete carrying Olympic flame
运动员[yùn dòng yuán, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, 运动员 / 運動員] athlete
运动家[yùn dòng jiā, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ, 运动家 / 運動家] athlete; sportsman
选手[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, 选手 / 選手] athlete; contestant
香港脚[Xiāng Gǎng jiǎo, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄠˇ, 香港脚 / 香港腳] athlete's foot
禁药[jìn yào, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄠˋ, 禁药 / 禁藥] drugs ban (e.g. for athletes)

athlete ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスリートトラスト[, asuri-totorasuto] (n) athlete trust
アスリートファンド[, asuri-tofando] (n) athlete fund
オリンピック選手[オリンピックせんしゅ, orinpikku senshu] (n) Olympic athlete
ガッツポーズ[, gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei
スター選手[スターせんしゅ, suta-senshu] (n) star player; star athlete
スポーツ選手[スポーツせんしゅ, supo-tsu senshu] (n) athlete
万能選手[ばんのうせんしゅ, bannousenshu] (n) all-around athlete
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
体育家[たいいくか, taiikuka] (n) physical culturist; athlete
副将[ふくしょう, fukushou] (n) (1) second in command; (2) fourth athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
協技者[きょうぎしゃ, kyougisha] (n) contestant; athlete
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
次鋒[じほう, jihou] (n) second athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
運動家[うんどうか, undouka] (n) (1) activist (in a political movement); crusader (e.g. for women's rights); (2) athlete
運動選手[うんどうせんしゅ, undousenshu] (n) athlete
アスリート[, asuri-to] (n) athlete; (P)
スポーツ心臓[スポーツしんぞう, supo-tsu shinzou] (n) athlete's heart
ゼッケン[, zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger
トライアスリート[, toraiasuri-to] (n) tri-athlete
トレーナー(P);トレイナー[, tore-na-(P); toreina-] (n) (1) trainer (someone who works with sports athletes); (2) sweatshirt (wasei
出場者[しゅつじょうしゃ, shutsujousha] (n) participants; participating athletes
水虫[みずむし, mizumushi] (n) (1) athlete's foot; (2) (uk) water boatman (esp. species Hesperocorixa distanti); (3) (uk) Asellus hilgendorfi (species of aquatic sowbug)
選手宣誓[せんしゅせんせい, senshusensei] (n,vs) athlete's oath of fair play

athlete ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman ; sportsperson FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f] ; compétiteur [m]
นักกีฬาอาชีพ[n. exp.] (nakkīlā āch) EN: professional athlete FR: sportif professionnel [m]
นักกีฬาชาย[n. - pr.] (nakkīlā chā) EN: sportman FR: sportif [m] ; athlète [m]
นักกีฬาสมัครเล่น[n. exp.] (nakkīlā sam) EN: amateur athlete FR: sportif amateur [m[ ; athlète amateur [m] ; amateur [m]
นักกีฬาหญิง[n. exp.] (nakkīlā yin) EN: sportwoman FR: sportive [f] ; athlète [f]
นักกรีฑา[n. exp.] (nak krīthā) EN: athlete FR: athlète [m, f]
นักกรีฑาชาย[n. exp.] (nak krīthā ) EN: FR: athlète [m] ; athlète masculin [m]
นักกรีฑาหญิง[n. exp.] (nak krīthā ) EN: feminine athlete FR: athlète [f] ; athlète féminin [m]
โรคน้ำกัดเท้า[n. exp.] (rōk nām kat) EN: ringworm ; athlete's foot FR: teigne [f] ; mycose [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า athlete
Back to top