ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astronomy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astronomy*, -astronomy-

astronomy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astronomy (n.) ดาราศาสตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
astronomy(แอสทรอน'โนมี) n. ดาราศาสตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
astronomy(n) ดาราศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astronomyดาราศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาราศาสตร์ (n.) astronomy
วิชาดาราศาสตร์ (n.) astronomy Syn. ดาราศาสตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've searched the Astronomy Tower and the Owlery.ผมค้นที่หอดูดาวกับอาคารทิศใต้แล้ว
Mum, I really don't need to learn about astronomy right now.แม่คะ หนูไม่อยากเรียนเรื่อง ดาราศาสตร์ตอนนี้
Welcome to Astronomy 101.ยิยดีต้อนรับสู่ ดาราศาสตร์ 101
I just wrote a 903-page Astronomy book at 32.6 seconds and had a meltdown in the middle of my class.ฉันอ่านตำราดาราศาสตร์ 936 หน้าใน 32.6 วิ เมื่อกี้เรียนอยู่ ก็เกิดจิตหลอน
Listen, Astronomy class, page 47, you remember the class?วิชาดาราศาสตร์ หน้า47, จำได้มั๊ย?
Ooh, astronomy snap.โอ้, คำถากถางจากนักดาราศาสตร์
So we should still study a little more astronomy later, right?งั้นฉันคิดว่าเราควรเรียนดาราศาสตร์ เพิ่มอีกซักหน่อยดีมั้ย?
But it shows how fun astronomy can be.แต่นักดาราศาสตร์นี่ก็อารมณ์ขันดีเหมือนกันนะ
Eh... eh... eh... eh... Doosh! But you knew we had an astronomy test tomorrow.มือไม่ตกเลยซักนิดด้วย แต่เธอก็รู้ว่าเรามีสอบดาราศาสตร์พรุ่งนี้
I'd pitch myself off the Astronomy Tower if I had to continue for another two years.ฉันคิดว่าฉันน่าจะลาออก นึกว่าจะต้องทนเรียนไปอีก 2 ปีซะอีก
I'm the new astronomy teacher and badminton coach.ฉันเบรนด้า ครูใหม่ และโค้ชแบดฯ
The signal showed up early one morning at the green bank national radio astronomy observatory when we were using the 140-foot telescope there.ที่หอดูดาวในเวสต์เวอร์จิเนีย, ทาเทอ และทีมงาน ของเธอได้ยินเสียงลึกลับ มาจากกลุ่มดาวเซตุส

astronomy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆轨道[yuán guǐ dào, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 圆轨道 / 圓軌道] circular orbit (in astronomy and in astronautics)
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, 计都 / 計都] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster
星宿[xīng xiù, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 星宿] constellation (arch., now 星座); one of the 28 constellations of traditional Chinese astronomy and astrology; motion of stars since one's birth (predetermining one's fate in astrology)
司天台[sī tiān tái, ㄙ ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ, 司天台 / 司天臺] Observatory or Bureau of Astronomy (official title) from the Tang dynasty onwards
转浑天仪[zhuàn hún tiān yí, ㄓㄨㄢˋ ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 转浑天仪 / 轉渾天儀] armillary sphere (astronomy)
天文[tiān wén, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ, 天文] astronomy
天文学[tiān wén xué, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, 天文学 / 天文學] astronomy
极光[jí guāng, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄤ, 极光 / 極光] aurora (astronomy)
浑天说[hún tiān shuō, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 浑天说 / 渾天說] geocentric theory in ancient Chinese astronomy
新星[xīn xīng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ, 新星] nova (astronomy)
射电[shè diàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄢˋ, 射电 / 射電] radio wave (astronomy)
十二时辰[shí èr shí chen, ㄕˊ ㄦˋ ㄕˊ ㄔㄣ˙, 十二时辰 / 十二時辰] twelve divisions of the day of early Chinese and Babylonian time-keeping and astronomy

astronomy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストロノミー;アストゥラノミィ[, asutoronomi-; asutouranomii] (n) astronomy
ニュートリノ天文学[ニュートリノてんもんがく, nyu-torino tenmongaku] (n) neutrino astronomy
レーダー天文学[レーダーてんもんがく, re-da-tenmongaku] (n) radar astronomy
二十八宿[にじゅうはっしゅく, nijuuhasshuku] (n) twenty-eight mansions of Chinese astronomy (constellations dividing the ecliptic into 28 positions)
位置天文学[いちてんもんがく, ichitenmongaku] (n) position astronomy
ガストロノミー[, gasutoronomi-] (n) gastronomy
すだれコリメーター[, sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy)
一周期[いっしゅうき, isshuuki] (n) period (in astronomy)
分子ガストロノミー[ぶんしガストロノミー, bunshi gasutoronomi-] (n) molecular gastronomy
宿[やど, yado] (n,ctr) (1) lodging; (n) (2) (See 宿場) relay station; post town; (3) (See 二十八宿) constellation; mansion (in Chinese astronomy)
循行[じゅんこう, junkou] (n,vs) (1) (See 巡行) patrolling; (2) acting in accordance with one's orders; (3) (See 順行・2) direct motion (astronomy); prograde motion
暦注[れきちゅう, rekichuu] (n) various information recorded in the almanac (as regards astronomy, astrology, etc.)
真近点離角[しんきんてんりかく, shinkintenrikaku] (n) true anomaly (astronomy)
金属量[きんぞくりょう, kinzokuryou] (n) metallicity (astronomy); metal abundance
降着[こうちゃく, kouchaku] (n,vs) (1) landing; touchdown; splashdown; (2) demotion (horse racing); (3) accretion (astronomy)

astronomy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โชยติส[n.] (chayōtit) EN: astronomy FR:
ดาราศาสตร์[n.] (dārāsāt) EN: astronomy FR: astronomie [f]
วิชาดาราศาสตร์[n. exp.] (wichā dārās) EN: astronomy FR: astronomie [f]

astronomy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastronomie {f}gastronomy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astronomy
Back to top