ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-astronomy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น astronomy, *astronomy*,

-astronomy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've searched the Astronomy Tower and the Owlery.ผมค้นที่หอดูดาวกับอาคารทิศใต้แล้ว
Mum, I really don't need to learn about astronomy right now.แม่คะ หนูไม่อยากเรียนเรื่อง ดาราศาสตร์ตอนนี้
Welcome to Astronomy 101.ยิยดีต้อนรับสู่ ดาราศาสตร์ 101
I just wrote a 903-page Astronomy book at 32.6 seconds and had a meltdown in the middle of my class.ฉันอ่านตำราดาราศาสตร์ 936 หน้าใน 32.6 วิ เมื่อกี้เรียนอยู่ ก็เกิดจิตหลอน
Listen, Astronomy class, page 47, you remember the class?วิชาดาราศาสตร์ หน้า47, จำได้มั๊ย?
Ooh, astronomy snap.โอ้, คำถากถางจากนักดาราศาสตร์
So we should still study a little more astronomy later, right?งั้นฉันคิดว่าเราควรเรียนดาราศาสตร์ เพิ่มอีกซักหน่อยดีมั้ย?
But it shows how fun astronomy can be.แต่นักดาราศาสตร์นี่ก็อารมณ์ขันดีเหมือนกันนะ
Eh... eh... eh... eh... Doosh! But you knew we had an astronomy test tomorrow.มือไม่ตกเลยซักนิดด้วย แต่เธอก็รู้ว่าเรามีสอบดาราศาสตร์พรุ่งนี้
I'd pitch myself off the Astronomy Tower if I had to continue for another two years.ฉันคิดว่าฉันน่าจะลาออก นึกว่าจะต้องทนเรียนไปอีก 2 ปีซะอีก
I'm the new astronomy teacher and badminton coach.ฉันเบรนด้า ครูใหม่ และโค้ชแบดฯ
The signal showed up early one morning at the green bank national radio astronomy observatory when we were using the 140-foot telescope there.ที่หอดูดาวในเวสต์เวอร์จิเนีย, ทาเทอ และทีมงาน ของเธอได้ยินเสียงลึกลับ มาจากกลุ่มดาวเซตุส

-astronomy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆轨道[yuán guǐ dào, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 圆轨道 / 圓軌道] circular orbit (in astronomy and in astronautics)
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, 计都 / 計都] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster
星宿[xīng xiù, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 星宿] constellation (arch., now 星座); one of the 28 constellations of traditional Chinese astronomy and astrology; motion of stars since one's birth (predetermining one's fate in astrology)
司天台[sī tiān tái, ㄙ ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ, 司天台 / 司天臺] Observatory or Bureau of Astronomy (official title) from the Tang dynasty onwards

-astronomy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストロノミー;アストゥラノミィ[, asutoronomi-; asutouranomii] (n) astronomy
ニュートリノ天文学[ニュートリノてんもんがく, nyu-torino tenmongaku] (n) neutrino astronomy
レーダー天文学[レーダーてんもんがく, re-da-tenmongaku] (n) radar astronomy
二十八宿[にじゅうはっしゅく, nijuuhasshuku] (n) twenty-eight mansions of Chinese astronomy (constellations dividing the ecliptic into 28 positions)
位置天文学[いちてんもんがく, ichitenmongaku] (n) position astronomy

-astronomy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โชยติส[n.] (chayōtit) EN: astronomy FR:
ดาราศาสตร์[n.] (dārāsāt) EN: astronomy FR: astronomie [f]
วิชาดาราศาสตร์[n. exp.] (wichā dārās) EN: astronomy FR: astronomie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -astronomy-
Back to top