ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assuming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assuming*, -assuming-

assuming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assuming (adj.) เป็นที่เข้าใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
assuming(อะซูม'มิง) adj. หยิ่ง,โอหัง,อวดดี,ถือสิทธิ, Syn. presumptuous)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assuming companyบริษัทรับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why do you think Jackson may be assuming another name?ทำไมคุณถึงคิดว่า แจ๊คสันอาจเป็นคนอื่น?
That's assuming Blatch is even still there.ที่สมมติว่าบลัทช์ยังคงมี
I have invited them to stay at my guest quarters... assuming you would grant them permission to remain in Lhasa, of course.กระหม่อมได้เชิญให้พวกเขาNพักในเรือนรับรองของกระหม่อม และคาดว่าพระองค์จะทรงอนุญาต ให้พวกเขาอยู่ในลาซาเป็นแน่
I signed a statement assuming it was just a translation of what I said.ฉันเซ็นคำให้การ... ...ที่ฉันสันนิษฐานว่ามันแปลมาจากสิ่งที่ฉันพูด
I'm assuming you've never been injured. Would I be wrong in that assumption?ถ้าผมสรุปว่าคุณไม่เคยบาดเจ็บ ผมสรุปผิดรึเปล่า
Skynet is assuming control over global communications in preparation for its attack.สกายเน็ตเข้าครอบคลุม การสื่อสารทั่วโลก เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการโจมตี
That is assuming you don't eat your own young.นั่นคาดว่า นายคงจะไม่ กินเด็ก ๆ ของนายนะ
Chief one to communications on locations assuming command./ รายงานแล้วครับ หัวหน้าสื่อสาร / ขอสั่งให้แสดงสถานที่อยู่
We're assuming it was, or at least he knew what he was doing.พวกเราสันนิษฐานว่าน่าจะอย่างนั้น หรืออย่างน้อยเขารู้สิ่งที่เขาต้องทำ
We are assuming this is the work of the same individual or group.เราสันนิษฐานว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน ที่ทำงานอยู่ในนี้
That's assuming she knows who the first mate is.แจ๊ค ช่วยเบาๆ เสียงหน่อย
And my thought was, anyone in on the ground floor stands to profit hugely, assuming our predictions are correct.ฉันคิดว่าทุกคนๆที่ร่วมงานกับเรา จะได้ผลกำไรมหาศาล ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คาดไว้

assuming ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in

assuming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
としても[, toshitemo] (prt) assuming ...; even if ...; (P)
と仮定して[とかていして, tokateishite] (exp) assuming that ...; supposing that ...
と仮定しても[とかていしても, tokateishitemo] (exp) even assuming that ...; even granted that ...
偽称[ぎしょう, gishou] (n,vs) assuming a false name
振る[ぶる, buru] (suf,v5r) (1) assuming the air of ...; behaving like ...; (v5r) (2) (col) to put on airs; to be self-important
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities

assuming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียม[adj.] (jīem) EN: modest ; unassuming ; self-effacing FR:
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place ; be unassuming FR: être humble ; être modeste
เสงี่ยม[adj.] (sa-ngīem) EN: reserved ; modest ; self-controlled ; polite ; unassuming FR: discret ; réservé ; calme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assuming
Back to top