ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aspirin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aspirin*, -aspirin-

aspirin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aspirin (n.) แอสไพริน See also: ยาลดไข้และบรรเทาปวด
aspiring (adj.) ที่ต้องการ See also: ที่ปรารถนาให้ถึงจุดหมาย Syn. ambitious
English-Thai: HOPE Dictionary
aspirin(แอส'ไพริน) n. แอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. analgesic)
English-Thai: Nontri Dictionary
aspirin(n) ยาแก้ปวดศีรษะ,ยาแก้ไข้,ยาลดไข้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aspirinแอสไพริน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แอสไพริน (n.) aspirin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, this wig's so tight they ought to send an aspirin with it.ตายวิกผมนี้เเน่นเสียจริง น่าจะเเถมยาเเก้ปวดติดมาด้วย
It's aspirin with the 'a' and 's' scraped off.มันเป็นยาแอสไพรินกับ " และ 's' หลุดออก
Meanwhile,some aspirin will help thin the blood and avoid clotting.ช่วงนี้ แอสไพรินจะช่วยให้เลือดไหลเวียนไม่จับตัวเป็นลิ่ม
Let's see if we can find him some aspirin or something, okay?ไปหาดูว่ามีอะไรพอช่วยเขาได้ แอสไพริน หรืออะไรตกลงมั้ย?
Oh, it's nothing a little aspirin won't take care of.โอ้ ไม่มีอะไรมากหน่อยแค่ แอสไพริน เองไม่ต้องห่วง
We buy aspirin by the pound in this house.ที่บ้านเราซื้อแอสไพรินเป็นปอนด์เลย
I'm taking an aspirin because I just got my braces tightened.ฉันต้องกินยาแก้ปวด เพราะเพิ่งไปทำเหล็กดัดฟันมา
Remember that aspirin I gave you when your braces hurt?จำได้ไหมยาแก้ปวด ที่ฉันให้เธอตอนปวดฟัน
I got you aspirin for it.ผมเอายาแอสไพรินมาให้
Don't look like no aspirin I ever see.- ยาอะไรน่ะ? - แอสไพรินธรรมดาน่ะ
When he gave you a knock on the head so you'd take some aspirin and wash it down with the milk so you'd ingest the serum instead of me.เขาทำให้นายได้รับ การกระทบกระเทือนที่หัว นายถึงกินยาแก้ปวดแล้วดื่มนมตาม นายก็เลยกินเซรุ่มนั่นแทนฉันไง
It's what she hides in her aspirin bottle instead of aspirin.นี่คือสิ่งที่เธอซ่อนไว้ในขวดแอสไพริน แทนที่จะเป็นแอสไพริน

aspirin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿司匹林[ā sī pǐ lín, ㄚ ㄙ ㄆㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, 阿司匹林] aspirin
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, 仁人志士] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, 志士仁人] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals

aspirin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスピリン[, asupirin] (n) aspirin (ger
アスピリンスノー[, asupirinsuno-] (n) aspirin snow
バッファリン[, baffarin] (n) (See アスピリン) aspirin (from Bufferin)
アセチルサリチル酸[アセチルサリチルさん, asechirusarichiru san] (n) acetylsalicylic acid (i.e. aspirin)
作家の卵[さっかのたまご, sakkanotamago] (n) aspiring writer
希求[ききゅう, kikyuu] (n,vs) aspiring to; seek; demand; ask for

aspirin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอสไพริน = แอ๊สไพริน[n.] (aētphairin ) EN: aspirin FR: aspirine [f]
ยาแอสไพริน[n. exp.] (yā aētphair) EN: aspirin FR: aspirine [f]
มักใหญ่[adj.] (makyai) EN: ambitious ; aspiring ; overambitious FR: ambitieux
ตะโกรง[adj.] (takrōng) EN: ambitious ; aspiring FR:
ทะเยอทะยาน[adj.] (thayoēthayā) EN: ambitious ; aspiring FR: ambitieux

aspirin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aspirin {n}aspirin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aspirin
Back to top