ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ashore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ashore*, -ashore-

ashore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ashore (adv.) เทียบฝั่ง See also: เกยฝั่ง Syn. on shore, on land Ops. afloat, at sea
English-Thai: Nontri Dictionary
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกาด (n.) low land near the seashore See also: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans)
ฝั่งทะเล (n.) seashore See also: coast, coastline, seaside, shore Syn. ชายฝั่ง, หาด, ฝั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So it's a fait accompli... unless your Seventh Fleet put men ashore in time.{\cHFFFFFF}So it's a fait accompli... {\cHFFFFFF}unless your Seventh Fleet put men ashore in time.
If you find this place... if you go ashore with your friends and your cameras... you won't come back.ดูไม่รู้เหรอ ก็ไม่รู้นี่คะ คือ
Master Turner, feel free to go ashore the very next time we make port!เจ้านาย เทอร์เนอร์ ขึ้นฝั่งได้ไม่ต้องเกรงใจ ทุกๆ ครั้งต่อไปที่เราเทียบท่า
A man, a paleontology professor, washes ashore with wounds specific to a dinosaur.ผู้ชาย ศาสตราจารย์บรรพชีวินวิทยา \ ถูกพบชายฝังกับบาดแผล เฉพาะเจาะจงกับไดโนเสาร์
And every 10 years him could come ashore to be with she who love him... truly.แต่เค้ากลับกลายเป็นอสูรกาย แปลว่าเค้าไม่ได้เป็น เอ่อ.. มาแต่เกิดเหรอ?
This end of our Peleliu beach landing is where Leckie comes ashore in his AMP track.และถัดจาก เปเลลู ที่เราสร้างนี้ ก็จะเป็นหาด ที่เลคกี้มาขึ้นฝั่งพร้อมรถสะเทิ้นน้ำฯ
I need to go ashore and find her.ข้ายังต้องเข้าฝั่งไปตามล่ามัน
The mammoth. He washed ashore with me.เจ้าแมมมอธ มันขึ้นฝั่งพร้อมๆกับฉัน
Ten months later, the first of these rubber ducks washed ashore on the Alaskan Coast.10เดือนต่อมา,ระลอกเเรก ของเป็ดยางพวกนี้ ถูกพัดขึ้นฝั่ง ที่ชายฝั่งอลาสก้า
He may have swam ashore as you did.เขาอาจจะว่ายเข้าฝั่ง เหมือนกับเจ้าก็ได้
So, we sailed ashore, took on an entirely new crew, and he stayed aboard for a while, as first mate, all the time calling me Roberts.ดังนั้น เราจึงเข้าฝั่ง เปลี่ยนลูกเรือใหม่ทั้งหมด และเขาก็อยู่ต่ออีกนิดในฐานะต้นห้อง เรียกข้าว่าโรเบิร์ตตลอดเวลา
"She sells seashells down by the seashore. "'ชี เซลล์ ซีเชลล์ ดาวน์ บาย เดอะ ซี ชอร์'

ashore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岸上[àn shàng, ㄢˋ ㄕㄤˋ, 岸上] ashore
水边[shuǐ biān, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄢ, 水边 / 水邊] edge of the water; shore or sea, lake or river; seashore

ashore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下船[げせん, gesen] (n,vs) going ashore
虚舟[きょしゅう, kyoshuu] (n) unidentified craft said to have washed ashore in Ibaraki Prefecture during the Edo period (sometimes alleged to have been a UFO)
貝寄せ;貝寄;貝寄風[かいよせ, kaiyose] (n) west wind in the early spring (traditionally on the night of the 20th day of the second month of the lunar calendar); wind that blows seashells ashore
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
南岸沿いに[なんがんぞいに, nanganzoini] (adv) along the southern coast; along the southern seashore
打ち上げる(P);打上げる;打ち揚げる;打揚げる[うちあげる, uchiageru] (v1,vt) (1) to launch; to shoot up; (2) (of waves) to dash; to wash up (ashore); (3) to finish (e.g. a theater run, sumo tournament); to close; (4) to report (to boss, etc.); (P)
打ち寄せる[うちよせる, uchiyoseru] (v1) to break onto (shore); to wash ashore; to attack
東岸沿いに[とうがんぞいに, touganzoini] (adv) along the east coast; along the eastern seashore
[はま, hama] (n) beach; seashore; (P)
浜昼顔[はまひるがお;ハマヒルガオ, hamahirugao ; hamahirugao] (n) (uk) seashore false bindweed (Calystegia soldanella)
海辺(P);海邊(oK)[うみべ(P);かいへん, umibe (P); kaihen] (n,adj-no) beach; seashore; (P)
磯(P);礒[いそ, iso] (n,adj-na) (rocky) beach; seashore; (P)
磯辺[いそべ, isobe] (n) (1) seashore; beach; (2) (See 磯辺揚げ) food wrapped in nori
裏山[うらやま, urayama] (n) the hill back of one's home; hill back from the seashore

ashore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บก[adv.] (bok) EN: on land ; by land ; ashore FR: à terre
ขึ้นบก[v. exp.] (kheun bok) EN: land ; go ashore FR:
ขึ้นฝั่ง[v. exp.] (kheun fang) EN: go ashore ; land FR: arriver au port
ขึ้นฝั่ง[adv.] (kheun fang) EN: ashore FR:
ขึ้นจากเรือ[v. exp.] (kheun jāk r) EN: go ashore ; disembark FR: débarquer
ฝั่งทะเล[n. exp.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside ; coast FR: littoral [m] ; rivage [m] ; côte [f] ; zone côtière [f]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
เกล็ดเข้[n. exp.] (klet khē) EN: Parashorea densiflora FR: Parashorea densiflora

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ashore
Back to top