ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as for*, -as for-

as for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
as for (idm.) ในกรณีของ See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่าแต่ (conj.) as for Syn. ว่าแต่ว่า
ว่าแต่ว่า (conj.) as for
ส่วน (conj.) as for See also: for Syn. สำหรับ
เหมือนก่อน (adv.) as formerly See also: as before, as it was, like it used to be Syn. เหมือนเก่า, เหมือนแต่ก่อน
เหมือนเก่า (adv.) as formerly See also: as before, as it was, like it used to be Syn. เหมือนแต่ก่อน
เหมือนแต่ก่อน (adv.) as formerly See also: as before, as it was, like it used to be Syn. เหมือนเก่า
การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา (n.) Test of English as Foreign Language See also: TOFEL
โทเฟิล (n.) Test of English as Foreign Language See also: TOFEL Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can well understand that. As for me, if I had a home like Manderley,เรื่องนี้ฉันพอเข้าใจค่ะ เพราะถ้าฉันมีบ้านเหมือนเเมนเดอเลย์ละก็
And as for her eyes, which I have sometimes heard called fine,แล้วตาของหล่อนที่ฉันเคยได้ยินใครพูดว่ามันสวยน่ะ
And as for you, my brother... back to the prison you shall go... and into the mask you hate.ส่วนเจ้า น้องข้า จงกลับเข้าคุก สวมหน้ากากที่เจ้าเกลียดนัก
Apart from seasoning the lobster bisque, he farted on meringues,... ..and as for the cream of mushroom soup... (sniggers) Go ahead, tell 'em.ทำไมชกหูวะ? มันพลาดน่ะ ไม่หรอก, เจ่งมากเลย
And as for Junuh-ส่วนจูเนอนั้นหรือ...
And as for you go steal husbands from your own village, you whore!และสำหรับเธอ... ไปขโมยผัวคนที่หมู่บ้านเธอสินังโสเภณี
We wake to its blueness, as for the first timeและระลึกว่าฟ้ายังเป็นสีฟ้า เหมือนครั้งแรกที่ได้มอง
And as for Brad, you must do to him for real...สำหรับแบรด คุณต้องเล่นงานเขา ให้สาสมกับที่เขาทำ...
But as for my marriage...อยากให้ผมทำเลยนะครับ แต่สำหรับเรื่องการแต่งงานของผม...
And as for the Mona Lisa... after a few thousand years... people are going to get tired of her smile.ส่วน โมนาลิซ่า หลังจากผ่านไปหลายร้อยปี... ผู้คนชักจะเบื่อรอยยิ้มของเธอ
Oh, and as for your request you'll have my answer soon enough.อ้อ เรื่องที่นายขอ... นายจะได้รับคำตอบจากฉันในเร็ววัน
And as for you, Crazy Katie, you know all those ridiculous flights you put me through?เพราะเธอเลย เคที่ จำแต่ละเที่ยวที่ ที่พาผมบินได้มั้ย

as for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反观[fǎn guān, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄢ, 反观 / 反觀] by contrast; but as for this...; viewed from another angle; subjectively; introspection
至于[zhì yú, ㄓˋ ㄩˊ, 至于 / 至於] as for; as to; to go so far as to
祸福吉凶[huò fú jí xiōng, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, 祸福吉凶 / 禍福吉凶] fate; portent; luck or disasters as foretold in the stars (astrology)
包产到户[bāo chǎn dào hù, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ, 包产到户 / 包產到戶] fixing of farm output quotas for each household
形影不离[xíng yǐng bù lí, ㄒㄧㄥˊ ˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, 形影不离 / 形影不離] inseparable (as form and shadow)
包产到户制[bāo chǎn dào hù zhì, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ ㄓˋ, 包产到户制 / 包產到戶制] system of quotas for farm output per household

as for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうかと言うと;如何かと言うと[どうかというと, doukatoiuto] (exp) (See どちらかと言うと) if you ask me ...; as for ...
ホッホッホッ;ほっほっほっ[, hohhohhotsu ; hohhohhotsu] (exp) Hohoho, as for Santa Clause
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
於かれましては[おかれましては, okaremashiteha] (exp) (uk) (hon) (pol) (See に於いて) in respect of; in regards to; as for
此れは[これは, koreha] (exp) (1) (uk) as for this; (int) (2) (See こりゃ) hey there (expression of surprise when one encounters something unexpected); see here; I say
こっちゃ[, koccha] (exp) (1) (from ことでは) (as for (that)) thing; (given (that)) thing; matter; fact; (2) (ksb
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P)
に於いて;に置いて(iK)[において, nioite] (exp) (uk) in; on; at (place); as for; regarding
に於ける[における, niokeru] (exp) (uk) in; at; on; as for; regarding; with regards to; (P)
亡八;忘八[ぼうはち, bouhachi] (n) (1) (See 八徳) customer at a brothel; john; someone who has forgotten the eight virtues; (2) brothel; owner of a brothel
[ぎ, gi] (n) (1) ceremony; (2) matter; affair; (suf) (3) with regard to (used after a person's name, a personal pronoun, etc. in epistolary style); as for; as concerns; (P)
巴鴨[ともえがも;トモエガモ, tomoegamo ; tomoegamo] (n) (uk) Baikal teal (species of dabbling duck, Anas formosa)
擬蟻象虫[ありもどきぞうむし;アリモドキゾウムシ, arimodokizoumushi ; arimodokizoumushi] (n) (uk) sweet potato weevil (Cylas formicarius)
木馬[もくば, mokuba] (n) (1) wooden horse; rocking horse; (2) (See 跳馬) vaulting horse; horse used in gymnastics; (3) the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
本鈴[ほんれい, honrei] (n) (See 予鈴) bell signalling that work, class, etc. has formally begun
玉殿[たまどの, tamadono] (n) alias for fox (from a statue in the Inarimae shrine)
酒石[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) tartar (as formed during the fermentation of wine, etc.)
首相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] (n) Prime Minister also serving as Foreign Minister

as for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ส่วน[X] (dāisuan) EN: in the right proportion ; as for ; as regards ; so far as ;on the part of FR:
ก็...แหละ[X] (kø … lae) EN: that is ; well ; then ; as for ; as regards FR:
ในส่วนของ[X] (nai suan kh) EN: as for FR:
สำหรับ[prep.] (samrap) EN: for ; as for ; to FR: pour ; afin de ; en vue de ; à l'usage de
ส่วน[X] (sūan = suan) EN: as for ; regarding ; with regard to FR: à propos de ; en ce qui concerne ; pour ce qui concerne ; quant à ; quant aux [pl]
ส่วนผม[X] (suan phom) EN: as for me ; so far as i am concerned FR: personnellement ; en ce qui me concerne
ทั้งนี้[X] (thang-nī) EN: in order that ; so that ; so as to ; for the purpose that ; as for FR:
ว่าแต่[adv.] (wā tāe) EN: what about ; as for FR:
อย่าง[adv.] (yāng) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple
ชัยมงคลคาถา[n.] (chaimongkho) EN: stanzas for the blessing or glory of victory FR:
เหมือนแต่ก่อน[X] (meūoen taē ) EN: as formerly FR: comme auparavant
หยักรั้ง[v.] (yakrang) EN: be drawn up high ; be pulled up high ; hiked up ; gathered up (as for clothing) FR:
อย่างเก่า[adv.] (yāng kao) EN: as before ; as formerly FR: comme avant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as for
Back to top