ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-appetizer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appetizer, *appetizer*,

-appetizer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And one appetizer of your choice here at the bar. Tonight, we have, uh... ?และก็กับแกล้มที่คุณเลือกได้เองหนึ่งที่ที่บาร์นี้ คืนนี้เรามี..
And last but not least, an appetizer should never, never, under any circumstances, be referred to as a pupu.สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด อาหารว่าง ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดๆก็ตาม ไม่ควรจะถูกเรียกว่า "พูพู"เด้ดขาด
Those were the ingredients you had to combine for the appetizer course.นี่คือส่วนผสมสำคัญทั้งหมด คุณก็แค่ผสมมันเข้าด้วยกัน นี่สำหรับเป็นอาหารว่าง.

-appetizer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピタイザー[, apitaiza-] (n) appetizer
[さかな, sakana] (n) (1) appetizer or snack served with drinks; (2) performance to liven up a bar; conversation to liven up a party
酢肴[すざかな, suzakana] (n) vinegared appetizer

-appetizer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek n) EN: appetizer FR: amuse-gueule [m inv.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -appetizer-
Back to top