ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anyplace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anyplace*, -anyplace-

anyplace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anyplace (adv.) ที่ไหนก็ตาม Syn. anywhere
English-Thai: HOPE Dictionary
anyplace(เอน'นีเพรสฺ) adv. ที่ไหนก็ตาม,ทุกหนทุกแห่ง, Syn. anywhere)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you think I'm going to Delhi with you, or anyplace else after all the trouble you've gotten me into, after all the trouble you've gotten me into, think again, buster!ถ้าคุณคิดว่าฉันกำลังจะไปนิวเดลีกับคุณหรือ anyplace อื่น หลังจากที่ทุกปัญหาที่คุณเคยให้ฉันลง หลังจากที่ทุกปัญหาที่คุณเคยให้ฉันลง
Doesn't look like there's much of anyplace to get around to.ก็ฉันไม่อยากไปไหนมาไหนได้นี่
You have anyone to go to, any family anyplace else?เธอมีคนให้ไปหา หรือว่าครอบครัวที่อื่นอีกมั้ย
If we stopped anyplace too long, they would be drawn to us.หากหยุดอยู่ที่ใดนานเกินไป มันจะมาหาเรา
I don't have anyplace else besides school to go to.นอกจากโรงเรียนแล้วฉันก็ไม่รู้จะไปไหน
Go to a gas station, a store... anyplace there's people.หนีออกมาจากเขานะ แวะปั๊มน้ำมัน หรือร้านขายของ
Is there anyplace that she would have taken clients?เธอไปหาแขกที่อื่นไหม
I don't want to go anyplace else.ผมไม่อยากไปอยู่ที่ไหนอีก
If you wanna go I'll drive you anyplace you say.ถ้าคุณจะไป... ผมจะไปส่งคุณ ไม่ว่าคุณอยากไปที่ไหน
Be anyplace else but here, right.. ไปทีไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ตรงนี้
From the industrial age, when this city was pumping out more cars and hit songs than anyplace else in the world.มีมาตั้งแต่ ยุคอุฒสาหกรรม เมื่อเมืองนี้ผลิต รถและเพลงฮิต มากกว่าที่อื่น ๆ บนโลกใบนี้
Know anyplace where we can get a bag?รู้สถานที่ที่เราจะไปเอากระเป๋ามั้ย?

anyplace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何処にも[どこにも, dokonimo] (adv) (1) (uk) nowhere (with neg. verb); not anywhere; (2) (See 何処でも) everywhere; anywhere; anyplace; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anyplace
Back to top