ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antecedence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antecedence*, -antecedence-

antecedence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antecedence (n.) เรื่องราวที่ต้องมาก่อน Syn. precedence
English-Thai: HOPE Dictionary
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antecedenceสาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antecedence
Back to top