ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amendatory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amendatory*, -amendatory-

amendatory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amendatory (adj.) ซึ่งแก้ไข See also: ที่ทำให้ถูกต้อง Syn. corrective

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amendatory
Back to top