ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alleviative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alleviative*, -alleviative-

alleviative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alleviative (adj.) ซึ่งช่วยบรรเทา Syn. mitigative Ops. intensifying
English-Thai: HOPE Dictionary
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alleviative
Back to top