ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allegedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allegedly*, -allegedly-

allegedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allegedly (adv.) ถูกกล่าวหา Syn. assertedly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นัยว่า (adv.) allegedly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ
So I read that the former United States is so desperate for medical supplies that they have allegedly sent several containers filled with wheat and tobacco.ผมอ่านพบว่าประเทศสหรัฐฯเดิม ต้องการอุปกรณ์การแพทย์อย่างมาก ...พวกเขาส่ง ข้าวกับยาสูบให้เราหลายคอนเทนเนอร์.
Now you want me to stalk a heroin addict who allegedly paints the future.และตอนนี้คุณจะไปหาคนติดยาที่อ้างว่าตัวเองวาดอนาคตได้หรอ
...fourteen Americans dead throughout Europe and the Middle East, with terror groups insisting this is just the beginning of a campaign the West invited when it allegedly rained bombs on a religious ceremony outside the small town of Abda,... ชาวอเมริกัน 14 คน เสียชีวิตในยุโรป\ และตะวันออกกลาง กลุ่มก่อการร้ายย้ำว่า นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น
According to unconfirmed reports, the missile Was allegedly nuclear.จากแหล่งข่าวที่ยังไม่ยืนยัน มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์
Before Burrows and Scofield were allegedly transferred to Arlington, someone posted their bail.มีคนประกันตัวพวกเขาออกไป ฉันอยากรู้มันเป็นใคร
I only know what-what I read in the papers and... three days ago, there were 105 inmates in the supermax wing of the U.S. Penitentiary in Livingston, Texas, where the brothers were allegedly sent.ฉันรู้แค่ที่ฉันอ่านจากหนังสือพิมพ์ และ . . 3 วันก่อน มี นักโทษ 105คน
So, what's changed is that our allegedly unsophisticated enemy has cottoned on to the factually unsophisticated truth we're an easy target.ที่เปลี่ยนไปคือ ศัตรูที่ดูเหมือนตาสีตาสาของเรา ได้เรียนรู้ความจริงข้อนี้
I checked out the Social Security numbers of the clients he allegedly sold GATE workshops to.ผมลองตรวจรหัสประกันสังคม ของลูกค้าคุณบลาวเนอร์
Unfortunately,police still have no leads on the whereabouts of Mathew Sloan, the man who allegedly stormed into their crime lab this morning.ชายผู้ถูกข้อกล่าวหาร้ายแรง ในการบุกเข้าหน่วยปฏิบัติการอาชญากรรมเช้านี้
As for the phone call that I allegedly made, is it possible that the number was placed in my file by mistake?และเช่นเดียวกับหมายเลขโทรศัพท์ ที่ฉันถูกกล่าวหาว่าโทรออกไป เป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นหมายเลข ที่ถูกจัดวางลงไปแฟ้มของฉัน อย่างผิดพลาด?
Sampson was allegedly in cahoots with the Vargus cartel,แซมพ์สันถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มบริษัทวาร์กัส

allegedly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
据称[jù chēng, ㄐㄩˋ ㄔㄥ, 据称 / 據稱] it is said; allegedly; according to reports; or so they say

allegedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows)
紺珠[かんじゅ, kanju] (n) dark blue gem allowing one to recall memories when stroked with one's hand (allegedly possessed by Zhang Yue)
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches)

allegedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นัยว่า[adv.] (naiwā) EN: allegedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allegedly
Back to top