ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airline*, -airline-

airline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airline (adj.) โดยเครื่องบิน
airline (n.) สายการบิน
airliner (n.) สายการบิน
English-Thai: HOPE Dictionary
airliner(แอร์ ไล' เนอะ) n. สายการบิน (airroute)
English-Thai: Nontri Dictionary
airline(n) สายการบิน
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airlinerเครื่องบินของสายการบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สายการบิน (n.) airline See also: airway
วงการบิน (n.) airline industry
ตีนผม (n.) hairline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm an airline pilot.ฉันเป็นนักบินของสายการบิน
The airline business does have its moments.ธุรกิจสายการบินมีช่วงเวลาของมันครับ
This guy has no airline experience.หมอนี่ไม่มีประสบการณ์การบินสายการบิน
Can you imagine that? Escape from Nam to die an airline fatality.คิดดูสิ จากเวียดนามไปตายแบบนั้น
Telephone. computer.... ..fax machine. 52 weekly paychecks and 48 airline flight coupons.เค้าใส่มันในซองปิดผนึก มอบให้สมาชิกด้วยตัวเอง
That's part of a pretty amazing airline promotional giveaway.มันเป็นโปรโมชั่นแจกของ สายการบินน่ะ
When they analyzed the stock market after 9l1 1 the ClA discovered a massive shorting of airline stocks.มีคนวิเคราะห์ตลาดหุ้น หลังเหตุการณ์ 11กันยา... CIA ค้นพบว่า มีคนเทขายหุ้นของสายการบิน เป็นจำนวนมหาศาล
{\pos(194,215)}of airline peanuts and diet soda.ด้วยถั่วบนเครื่องบินกับน้ำอัดลมแบบไดเอท
I don't think the airline is after you, okay?ฉันก็ไม่คิดว่าทางสายการบิน ตามหาคุณอยู่นะ?
I think the airline is targetting the passengers.ฉันคิดว่าทางสายการบินกำลัง ตั้งเป้าไปที่พวกผู้โดยสาร
I'll need to call the airline to arrange for two travel coffins instead of just one.ผมจะโทรหาสายการบิน ให้จัดโลงศพ 2 โลง แทนที่จะเป็นโลงเดียว
First Airline flight 816 was hijacked before landing in Narita Airport.เที่ยวบินสายการบินแรก 816 ถูกแย่งชิงก่อนลงถึงสนามบินนาริตะ

airline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航徽[háng huī, ㄏㄤˊ ㄏㄨㄟ, 航徽] airline emblem; travel company seal
航空公司[háng kōng gōng sī, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 航空公司] airline; airline company
涂装[tú zhuāng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄤ, 涂装 / 塗裝] painted ornament; livery (on airline or company vehicle)
班机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, 班机 / 班機] airliner; airplane; plane
美国航空[Měi guó Háng kōng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 美国航空 / 美國航空] American Airlines
美国航空公司[Měi guó háng kōng gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国航空公司 / 美國航空公司] American Airlines
国泰[Guó tài, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ, 国泰 / 國泰] Cathay Pacific (Hong Kong airline)
国泰航空[Guó tài háng kōng, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 国泰航空 / 國泰航空] Cathay Pacific, a Hong Kong based airline
阿联酋航空[Ā lián qiú Háng kōng, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 阿联酋航空 / 阿聯酋航空] Emirates airline
西北航空公司[Xī běi Háng kōng Gōng sī, ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 西北航空公司] Northwest Airlines

airline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアライン[, earain] (n) airline
オープンスカイ[, o-punsukai] (n) airline deregulation policy (wasei
グランドホステス[, gurandohosutesu] (n) female airline staff working at airports (wasei
格安航空券[かくやすこうくうけん, kakuyasukoukuuken] (n) discount airline ticket; (P)
片道航空券[かたみちこうくうけん, katamichikoukuuken] (n) one-way airline ticket; one-way plane ticket
航空会社[こうくうがいしゃ, koukuugaisha] (n) airline company
キャセイ[, kyasei] (n) Cathay (Airline); (P)
ノースウエスト[, no-suuesuto] (n) Northwest (airline)
ルフトハンザ[, rufutohanza] (n) Deutsche Lufthansa (German airlines); (P)
共同運航;共同運行[きょうどううんこう, kyoudouunkou] (n) code-sharing (e.g. airlines); joint operation
富士額[ふじびたい, fujibitai] (n) widow's peak; hairline that grows to a point in the middle of the forehead
抜け上がる[ぬけあがる, nukeagaru] (v5r,vi) to be balding in the front; to have a receding hairline
毛彫り[けぼり, kebori] (n,vs) hairlines (on an engraving)
毛筋[けすじ, kesuji] (n) hair; hairline; minor details
生え際[はえぎわ, haegiwa] (n) (receding) hairline; borders of the hair
超音速旅客機[ちょうおんそくりょかくき, chouonsokuryokakuki] (n) supersonic airliner (i.e. the Concorde)
額際[ひたいぎわ, hitaigiwa] (n) the hairline

airline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจัดการสายการบิน[n. exp.] (kān jatkān ) EN: airline business management FR:
การจัดการธุรกิจสายการบิน[n. exp.] (kān jatkān ) EN: airline business management FR:
สายการบิน[n.] (sāikānbin) EN: airline ; airline company ; carrier FR: compagnie aérienne [f] ; transporteur aérien [m]
สายการบินแห่งชาติ[n. exp.] (sāikānbin h) EN: national airline ; flag carrier FR: compagnie aérienne nationale [f]
สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์[TM] (Sāikānbin H) EN: Hong Kong Airline FR:
สายการบินโลว์คอสต์[n. exp.] (sāikānbin l) EN: low-cost carrier ; low-cost airline ; budget airline FR: compagnie aérienne à bas prix [f] ; compagnie à bas prix [f]
สายการบินนานาชาติ[n. exp.] (sāikānbin n) EN: international airline FR: compagnie aérienne internationale [f] ; compagnie internationale [f]
สายการบินราคาประหยัด[n. exp.] (sāikānbin r) EN: low cost airline ; budget airline FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินราคาต่ำ[n. exp.] (sāikānbin r) EN: low cost airline ; budget airline FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินต่างชาติ[n. exp.] (sāikānbin t) EN: foreign airline FR: compagnie aérienne étrangère [f]
สายการบินต้นทุนต่ำ[n. exp.] (sāikānbin t) EN: low-cost airline ; low-cost carrier FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินยอดเยี่ยม[n. exp.] (sāikānbin y) EN: best airline FR: meilleure compagnie aérienne [f]
สายการบินยอดเยี่ยมของโลก[n. exp.] (sāikānbin y) EN: world's best airline FR: meilleure compagnie aérienne du monde [f]
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน[n. exp.] (sākhā wichā) EN: airline business management department FR:
สาขาวิชาธุรกิจการบิน[n. exp.] (sākhā wichā) EN: airline business program ; airline business studies FR:
วงการบิน[n. exp.] (wongkān bin) EN: airline industry FR:
ไรผม[n. exp.] (rai phom) EN: hairline FR: raie [f]
สาย[n.] (sāi) EN: [classif.: roads, canals, waterways, belts, necklaces, ropes, airlines] FR: [classif. : routes, canaux, cours d'eau, ceintures, colliers, cordes, companies aériennes]
สายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส = สายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin A) EN: American Airlines FR: American Airlines
สายการบินบรัสเซลส์แอร์ไลน์[TM] (Sāikānbin B) EN: Brussels Airlines FR: Brussels Airlines
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin C) EN: China Airlines FR: China Airlines ; China
สายการบินไชน่าอีสเทิร์น[TM] (Sāikānbin C) EN: China Eastern ; China Eastern Airlines FR:
สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์[TM] (Sāikānbin Ē) EN: Asiana Airlines FR: Asiana Airlines
สายการบินเอเจี้ยนแอร์ไลน์[TM] (Sāikānbin Ē) EN: Aegean Airlines FR:
สายการบิน เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Ē) EN: Ethiopian Airlines FR: Ethiopian Airlines
สายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ = สายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์[TM] (Sāikānbin F) EN: Philippine Airlines FR: Philippine Airlines
สายการบิน แคริบเบียน แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin K) EN: Caribbean Airlines FR:
สายการบินคอนติเนนตัล แอร์ไลน์ส = สายการบินคอนติเนนตัลแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin K) EN: Continental Airlines FR: Continental Airlines
สายการบินนอร์ธเวสต์[TM] (Sāikānbin N) EN: Northwest Airlines (NWA) FR: Northwest Airlines
สายการบินโอเรียนท์ไทย[TM] (Sāikānbin Ō) EN: Orient Thai Airlines FR:
สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Ø) EN: Austrian Airlines ; Austrian FR: Austrian Ailines ; Austrian
สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin S) EN: SAS ; Scandinavian Airlines FR: SAS ; Scandinavian Airlines
สายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์[TM] (Sāikānbin S) EN: Xiamen Airlines FR:
สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin S) EN: Shanghai Airlines FR: Shanghai Airlines
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ = สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin S) EN: Singapore Airlines FR: Singapore Airlines
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin T) EN: Turkish Airlines FR: Turkish Airlines
สายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์[TM] (Sāikānbin Y) EN: United Airlines ; United FR: United Airlines ; United
เถิก[adj.] (thoēk) EN: with receding hairline ; exposed ; open up FR:
ตีนผม[n. exp.] (tīn phom) EN: hairline FR:

airline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftfahrtsindustrie {f}airline industry
Haarriss {m}; feiner Risshairline crack
Passagierflugzeug {n} | großes Passagierflugzeugpassenger plane | airliner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airline
Back to top