ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aflame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aflame*, -aflame-

aflame ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aflame (adv.) ที่ลุกไหม้ Syn. afire, burning
English-Thai: HOPE Dictionary
aflame(อะเฟลม') adj. ลุกเป็นไฟ,กระตือรือร้น, Syn. on fire, burning)
English-Thai: Nontri Dictionary
aflame(adj,adv) ลุกเป็นไฟ,สว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's set her aflame and bury her bones where she'll never find them.ไปเผาเธอกัน แล้วก็ฝังกระดูกของเธอซะ ในที่ที่เธอจะไม่มีวันหาเจอ
My leige and innocent wife, being lashed to rear and set aflame!เมียผู้บริสุทธิ์และไร้เดียงสาของข้า ต้องถูกเฆี่ยนตีและถูกจับเผาไฟ
♪ Gotta gut that fish ♪ My mind's aflameภายในมีปลาอยู่ ใจฉันลุกเป็นไฟ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aflame
Back to top