ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*affidavit*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affidavit, -affidavit-

*affidavit* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affidavit (n.) คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร
English-Thai: HOPE Dictionary
affidavit(แอฟฟิเด'วีท) n. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (written statement made on oath)
English-Thai: Nontri Dictionary
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affidavitคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poverty affidavitคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The affidavit is at the embassy. I'll send you a copy in a couple of days.เอกสารอยู่ในแฟ้มที่สถานทูต อีก 2 วัน ผมจะส่งสำเนาให้คุณดู
I'll type it up, you can sign the affidavit, and split.ฉันจะพิมพ์มันไว้ คุณจะได้มีคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรได้
Your Honor, I'm presenting to the clerk an affidavit from the Director of the Secret Service agency.ท่านครับผมขอเสนอเอกสารรับรอง จากผอ.หน่วยสืบราชการลับให้เสมียน ท่านครับผมขอเสนอเอกสารรับรอง จากผอ.หน่วยสืบราชการลับให้เสมียน
I just need you to sign this affidavit and we'll be all done.รบกวนเซ็นบันทึกคำให้การด้วยครับ
I've already signed la's affidavit. The charges are being dismissed.ฉันเซ็นในใบคำให้การของ IA แล้ว ข้อกล่าวหาต่างๆ ถูกยกฟ้อง
The merchant inside has already filed a fraud affidavit regarding Ms. Winston.ผู้ค้าด้านในได้เคยแจ้งความเกี่ยวกับการฉ้อโกง ของคุณวินส์ตัน ไว้แล้วครับ
I am holding a carbon copy of the affidavit of insanity that was issued in the case of the State of california v;ผมมีสำเนา คำสั่งให้จับกุมเธอข้อหาวิกลจริต ที่ออกโดย รัฐแคลิฟอร์เนีย์
His boss called an hour ago saying he'll sign an affidavit proving Richter never left.หัวหน้าที่ทำงานเขาโทรมาชั่วโมงก่อน บอกว่าเขาเข้างานมีหนังสือรับรองได้ว่าไม่ออกไปไหน
Who had signed sworn affidavits with the departmentผู้ซึ่งได้เซ็นสัญญายืนยันกับแผนก
We've both signed affidavits to make it official.พวกเราเซ็นต์ใบบันทึกคำให้การแล้ว
I need you to sign an affidavit so I can exhume her remains.ผมต้องการให้คุณ เซ็นต์ในคำให้การ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผมไปขุดศพ เธอขึ้นมาได้
It says,"Pursuant to the minor's affidavits in family court."มันถูกบันทึกใน เอกสารสำเนาจากศาลครอบครัว

*affidavit* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] (n,vs) affidavit; deposition; testimony; (P)
供述書[きょうじゅつしょ, kyoujutsusho] (n) affidavit; deposition; testimony
共同宣誓供述書[きょうどうせんせいきょうじゅつしょ, kyoudousenseikyoujutsusho] (n) joint affidavit
口供[こうきょう, koukyou] (n,vs) affidavit; deposition
口供書[こうきょうしょ, koukyousho] (n) affidavit; deposition
口書き;口書[くちがき, kuchigaki] (n,vs) (1) writing with the brush in one's mouth; (n) (2) foreword; preface; (3) affidavit; written confession (of a commoner in the Edo period)
口述書[こうじゅつしょ, koujutsusho] (n) affidavit
宣誓人[せんせいじん, senseijin] (n) affiant (person who executes an affidavit)
宣誓供述書[せんせいきょうじゅつしょ, senseikyoujutsusho] (n) affidavit

*affidavit* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zustellungsurkunde {f}affidavit of service; writ of summons

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *affidavit*
Back to top