ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aesthetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aesthetic*, -aesthetic-

aesthetic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aesthetic (adj.) งาม See also: สวยงาม Syn. beautiful, pleasing
aesthetic (adj.) ซึ่งชื่นชมความงามหรือศิลปะ
aesthetic (adj.) ที่เกี่ยวกับความงาม See also: เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetic (n.) หลักแห่งความงาม See also: ทฤษฎีความงาม
aestheticism (n.) สุนทรียศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม Syn. aesthetics
aesthetics (n.) สุนทรียศาสตร์ See also: การศึกษาความงาม Syn. philosophy of beauty
English-Thai: HOPE Dictionary
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
aesthetics(เอสเธท' ทิคซฺ') n. สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ, Syn. esthetics
English-Thai: Nontri Dictionary
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aestheticสุนทรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticismสุนทรียนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticsสุนทรียศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aesthetic Needs่ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียะ [การแพทย์]
Aestheticsสุนทรียศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุนทรียะ (adj.) aesthetic See also: esthetic
สุนทรียภาพ (n.) aesthetics
สุนทรียศาสตร์ (n.) aesthetics See also: esthetics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The springtime of love's beauty is the aesthetic of a damsel in bloom.ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง เธอทำงานหนักมาก หนี้ของเธอได้รับการจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Is it for aesthetic reasons?นั่นเป็นเหตุผลที่เข้าท่าไม่เบาเนาะ
You're saying the murderer has aesthetic sensibility.เธอจะบอกว่าฆาตกรเป็นคนมีศิลปะงั้นเหรอ
This red guitar and the peppermint candy dictated the aesthetic of the band.กีตาร์สีแดงตัวนี้ และลูกกวาดเปปเปอร์มินท์ คือสิ่งที่กำหนดภาพลักษณ์ของวง
Do you think I sent you to aesthetic courses since you were 12 only to have this kind of connoisseur?แกคิดว่าที่ฉันส่งแกไปเรียนเรื่องสุนทรียศาสตร์ตั้งแต่อายุ 12 แค่เพราะให้แกชำนาญเรื่องนี้ใช่ไหม
He is known for aesthetic combination of lyric poetry with realism.ท่านเป็นที่รู้จักกันในนามกวี ผู้ร้อยเรียงถ้อยคำเป็นงานศิลปอันวิจิตร
Your aesthetic is striking, Starchild, but it's a little outré for the team that I'm assembling.ความงามของคุณ โดดเด่นมาก, สตาร์ไชล์ด แต่มันอาจไม่ค่อยเข้ากันกับ ทีมที่ฉันพยายามจะตั้ง
I always admired the aesthetic of the classic Torpedo C body, especially in the 1947.ผมชอบความสวยของตัวถัง ตอร์ปิโดซีแบบคลาสสิกเสมอ โดยเฉพาะรุ่นปี 1947
If your sex organs are aesthetically pleasing,you're the yanks.ถ้าอวัยวะคุณ 6 อย่างสวยน่ามอง คุณ่ป็นอเมริกัน
When your patient came round from his anaesthetic, it seems the first thing he did... was to ask for Briony.ตอนที่คนไข้ฟื้นคืนสติ สิ่งแรกที่เขาพูดคือ
Um, well... I could understand how a typical heterosexual male might find her aesthetically pleasing, you know.อ่า, ผมเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้ชาย
Red, white and black was the complete aesthetic.สีแดง ขาว และดำ เป็นรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ

aesthetic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美学[měi xué, ㄇㄟˇ ㄒㄩㄝˊ, 美学 / 美學] aesthetics

aesthetic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情操教育[じょうそうきょういく, jousoukyouiku] (n) cultivation of aesthetic sensibility; education in good taste
物の哀れ[もののあわれ, mononoaware] (n) strong aesthetic sense; appreciation of the fleeting nature of beauty; pathos of things
美的嫌悪[びてきけんお, bitekiken'o] (n) aesthetic aversion
美育[びいく, biiku] (n) training in aesthetics; aesthetic education; cultural study
花より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic
鑑賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) appreciation (e.g. of art); aesthetic sense; (P)
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement
雅懐[がかい, gakai] (n) aesthetic sentiment
アネスセチック;アネスセティック[, anesusechikku ; anesuseteikku] (n) anesthetic; anaesthetic
しびれ薬;痺れ薬[しびれぐすり, shibiregusuri] (n) (obsc) anesthetic; anaesthetic
マルクス主義的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics
ロピバカイン[, ropibakain] (n) ropivacaine (local anaesthetic)
審美主義[しんびしゅぎ, shinbishugi] (n) aestheticism
審美学[しんびがく, shinbigaku] (n) aesthetics
局部麻酔[きょくぶますい, kyokubumasui] (n) local anesthesia; local anaesthesia; local anaesthetic; local anesthetic
感性論[かんせいろん, kanseiron] (n) aesthetics; esthetics
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
燻し銀;熏し銀;いぶし銀[いぶしぎん, ibushigin] (n) (1) oxidized silver; oxidised silver; (2) refined (aesthetic) taste
眠り薬[ねむりぐすり, nemurigusuri] (n) sleeping powder; sleeping drug; narcotic; anaesthetic; anesthetic
美学[びがく, bigaku] (n,adj-no) esthetics; aesthetics; (P)
耽美[たんび, tanbi] (n) aesthetics
耽美主義[たんびしゅぎ, tanbishugi] (n) aestheticism
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes
部分麻酔[ぶぶんますい, bubunmasui] (n) local anesthetic; local anaesthetic
醇化[じゅんか, junka] (n,vs) (1) persuading by heavy-handed methods; (2) (in aesthetics) refinement; purification; elimination of non-essential elements
静脈麻酔薬[じょうみゃくますいやく, joumyakumasuiyaku] (n) intravenous anaesthetic; intravenous anesthetic
音楽美学[おんがくびがく, ongakubigaku] (n) musical aesthetics
麻酔剤[ますいざい, masuizai] (n) anesthetic; anaesthetic; narcotic
麻酔注射[ますいちゅうしゃ, masuichuusha] (n) anesthetic injection; anaesthetic injection
麻酔薬[ますいやく, masuiyaku] (n) anesthetic; anaesthetic; narcotic

aesthetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour ; flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording FR:
สุนทรียะ[adj.] (suntharīya) EN: aesthetic FR:
ทางสุนทรียภาพ[adj.] (thāng sunth) EN: aesthetic FR: esthétique
สุนทรียภาพ[n.] (suntharīyap) EN: aesthetics FR: esthétique [f]
สุนทรียศาสตร์[n.] (suntharīyas) EN: aesthetics FR: esthétique [f]
ยาสลบ[n.] (yāsalop) EN: anaesthetic ; anesthetic (Am.) FR: anesthésique [m] ; anesthésiant [m]

aesthetic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schönheitssinn {m}sense of beauty; aesthetic sense
ästhetisch; geschmackvoll; kunstvoll {adj}aesthetic
Vollnarkose {f} [med.] | unter Vollnarkosegeneral anaesthetic | under a general anaesthetic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aesthetic
Back to top