ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

esthetics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *esthetics*, -esthetics-

esthetics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
esthetics (n.) สุนทรียศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม Syn. aestheticism, aesthetics
English-Thai: HOPE Dictionary
esthetics(เอสเธท'ทิคซฺ) n. ดูaesthetics,สุนทรียภาพ,สุนทรียศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estheticsสุนทรียศาสตร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุนทรียภาพ (n.) aesthetics
สุนทรียศาสตร์ (n.) aesthetics See also: esthetics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I told him not to use any anesthetics.ชั้นบอกเค้าอย่าใช้ยาชา
When she wakes up from the anesthetics, the baby will already be gone.พอตื่นขึ้นมาจากยาสลบ เด็กก็ไม่อยู่แล้วไง
Aesthetics have always been very important to meสุนทรียศาสตร์ มักมีความสำคัญต่อผมมาก
Quantum physics and anesthetics...ควอนตัมฟิสิกส์และ ยาระงับความรู้สึก...

esthetics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美学[měi xué, ㄇㄟˇ ㄒㄩㄝˊ, 美学 / 美學] aesthetics
麻醉学[má zuì xué, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, 麻醉学 / 麻醉學] anesthetics
审美[shěn měi, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ, 审美 / 審美] esthetics; appreciating the arts; taste

esthetics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
感性論[かんせいろん, kanseiron] (n) aesthetics; esthetics
マルクス主義的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics
審美学[しんびがく, shinbigaku] (n) aesthetics
美学[びがく, bigaku] (n,adj-no) esthetics; aesthetics; (P)
美育[びいく, biiku] (n) training in aesthetics; aesthetic education; cultural study
耽美[たんび, tanbi] (n) aesthetics
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes
醇化[じゅんか, junka] (n,vs) (1) persuading by heavy-handed methods; (2) (in aesthetics) refinement; purification; elimination of non-essential elements
音楽美学[おんがくびがく, ongakubigaku] (n) musical aesthetics

esthetics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุนทรียภาพ[n.] (suntharīyap) EN: aesthetics FR: esthétique [f]
สุนทรียศาสตร์[n.] (suntharīyas) EN: aesthetics FR: esthétique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า esthetics
Back to top