ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

actuary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *actuary*, -actuary-

actuary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
actuary (n.) พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย Syn. statistician
English-Thai: HOPE Dictionary
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
actuaryนักคณิตศาสตร์ประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

actuary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公证人[gōng zhèng rén, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, 公证人 / 公證人] notary; actuary

actuary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチュアリー[, akuchuari-] (n) actuary

actuary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย[n. exp.] (nak khanitt) EN: actuary FR: actuaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า actuary
Back to top