ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acquired

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acquired*, -acquired-

acquired ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquired (adj.) ที่ได้มา
English-Thai: HOPE Dictionary
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acquiredที่ได้มา, -เกิดภายหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired characteristicลักษณะที่ได้มา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquiredเกิดขึ้นในภายหลัง, เกิดขึ้นภายหลัง, แบบเป็นภายหลัง, เกิดภายหลัง, แบบที่เกิดภายหลัง, เป็นภายหลัง, เป็นทีหลัง, เป็นหลังเกิด, หลังเกิด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
AIDS (n.) เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome) See also: โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
สินเดิม (n.) property acquired before marriage Syn. สินส่วนตัว
เข้ากรุ (v.) forget all the acquired knowledge
เข้าพุง (v.) forget all the acquired knowledge Syn. เข้ากรุ
เอดส์ (n.) Acquired Immune Deficiency Syndrome See also: AIDS Syn. โรคภูมิคุมกันบกพร่อง
โรคภูมิคุมกันบกพร่อง (n.) Acquired Immune Deficiency Syndrome See also: AIDS
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope, for your sake, he has not yet acquired it.ฉันหวังว่า, เพื่อตัวเธอเอง, เขาคงยังไม่ได้รับมันไป
It's a bit of an acquired taste, really. But do try some.มันเป็นบิตของรสชาติที่ได้มาจริงๆ แต่ลองทำ
"It's a bit of an acquired taste, really. But do try some."มันเป็นบิตของรสชาติที่ได้มาจริงๆ แต่ลองทำ. "
Controlled by Americans built by Japanese subcontractors who also happen to be recently acquired wholly-owned subsidiaries of Hadden Industries.ควบคุมโดยชาวอเมริกัน สร้างโดยผู้รับเหมาญี่ปุ่น ที่ยังเกิดขึ้นเป็น
Having acquired the legal rights and protections of a person the question arisesเมื่อมีสิทธิตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองในฐานะบุคคลแล้ว คำถามต่อมาก็คือ:
I have not acquired a taste for Kenyan tea, I'm afraid.ผมยังไม่คุ้นกับชาของเคนย่าน่ะ ขอโทษด้วย
No excellence can be acquired without constant practice.ไม่มีทางเก่งได้หรอก ถ้าไม่มีการฝึกซ้อม
The targets have acquired a motorcycle.เป้าหมายยึดมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว
It was almost but they think it is going to survive. Once again the Lord of the Darkness it did not get acquired her.อะไรที่จอมมารไม่ได้ไป
Well, seeing as you've acquired a misdemeanor, we'd better make it 30.งั้นจากความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ลูกทำ คงจะดีกว่าถ้าเป็น 30
Well, it's an acquired taste, to be sure. -Um... .คงเข้ากันไม่ได้แน่ ๆ
After a while. She's kind of an acquired taste.อีกสักพักล่ะนะ เธอมักจะ ให้ความสำคัญกับตัวเองมากไปสักหน่อย

acquired ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
获得性[huò dé xìng, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 获得性 / 獲得性] acquired (i.e. not inborn)
获得性免疫[huò dé xìng miǎn yì, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 获得性免疫 / 獲得性免疫] acquired immunity
获得性阅读障碍[huò dé xìng yuè dú zhàng ài, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄓㄤˋ ㄞˋ, 获得性阅读障碍 / 獲得性閱讀障礙] acquired dyslexia
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾兹病 / 艾茲病] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, 二手房] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man
习得性[xí dé xìng, ㄒㄧˊ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 习得性 / 習得性] acquired; learned
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, 二手] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc)

acquired ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P)
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
後天性免疫不全症候群[こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん, koutenseimen'ekifuzenshoukougun] (n) acquired immune deficiency syndrome; AIDS
既得[きとく, kitoku] (adj-no,n) vested; already acquired
獲得免疫[かくとくめんえき, kakutokumen'eki] (n) acquired immunity
獲得形質[かくとくけいしつ, kakutokukeishitsu] (n) acquired characteristics (as opposed to inherited)
習得観念[しゅうとくかんねん, shuutokukannen] (n) (obsc) (See 生得観念) acquired idea (as opposed to innate); acquired ideas
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness
市中肺炎[しちゅうはいえん, shichuuhaien] (n) community-acquired pneumonia
後天性[こうてんせい, koutensei] (n) acquired; a posteriori
後天的[こうてんてき, koutenteki] (adj-na) a posteriori; acquired; (P)
得喪[とくそう, tokusou] (n) (from 取得 and 喪失) acquisition or forfeiture; acquisition (question of whether or not something is acquired)
新聞学問[しんぶんがくもん, shinbungakumon] (n) knowledge gained (information acquired) from newspapers

acquired ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าพุง[v. exp.] (khao phung) EN: have completely forgotten ; forget all the acquired knowledge FR:
กินบุญเก่า[v. (loc.)] (kinbunkao) EN: life off previously acquired wealth ; do not have to work for a living FR:
สินเดิม[v.] (sindoēm) EN: property acquired before marriage ; property held before a marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement FR: biens propres [mpl] ; dot [f]
สินสมรส[n.] (sinsomrot) EN: property acquired during marriage ; property increment ; maritial property FR: acquêts [mpl]

acquired ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Aids {n} [med.]AIDS; Aids (acquired immune deficiency syndrome)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acquired
Back to top