ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

achromatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *achromatic*, -achromatic-

achromatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
achromatic (adj.) ที่ไม่มีสี Syn. colorless
English-Thai: HOPE Dictionary
achromatic(แอคโครแม็ท' ทิค) adj. ซึ่งไม่แยกสี, ซึ่งไม่ถอดสี. -achromatism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
achromatic(adj) ไม่มีสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
achromaticไม่ติดสี, -ย้อมไม่ติด, ไม่มีสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
achromatic lensเลนส์รงค์ [ดาราศาสตร์]

achromatic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロマチックレンズ[, akuromachikkurenzu] (n) achromatic lens
無彩色[むさいしょく, musaishoku] (n) (See 有彩色) neutral colour; neutral color; achromatic (colour, color)
無色[むしょく, mushoku] (n,adj-no) colourless; colorless; achromatic; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า achromatic
Back to top