ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acceptant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acceptant*, -acceptant-

acceptant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acceptant (adj.) เต็มใจรับ Syn. receptive
English-Thai: HOPE Dictionary
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acceptant
Back to top