ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-laborer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น laborer, *laborer*,

-laborer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was a laborer why would I know his name?เขาเป็นกรรมกร- -\ ทำไมผมจะต้องรู้จักชื่อเขาด้วย?
And I found that there's an antique show, which advertised "hundreds of authentic Venetian glass from the turn of the century" which was here last week, because where else would a day laborer step on Venetian glass?และผมพบว่ามีงานแสดงของเก่า ที่โฆษณาว่า"งาน100เครื่องแก้วเวเนเชี่ยนแท้ จากจุดเปลี่ยนรอบศตวรรษ" ที่ถูกจัดที่นี่อาทิตย์ก่อน
A day laborer should present symmetrical wear to his joints.ลูกจ้างรายวันน่าจะมีข้อต่อที่สมมาตรกัน

-laborer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term)
人夫[にんぷ, ninpu] (n) (sens) laborer (labourer); construction worker; coolie
作業員[さぎょういん, sagyouin] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker
労働者[ろうどうしゃ, roudousha] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker; (P)
土方[どかた, dokata] (n) (sens) construction worker; laborer (labourer); navvy
自由労働者[じゆうろうどうしゃ, jiyuuroudousha] (n) casual laborer (labourer); day laborer (labourer)

-laborer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
คนงาน[n.] (khonngān) EN: worker ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
กุลี[n.] (kulī) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]

-laborer- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwangsarbeiter {m}forced labourer [Br.]; forced laborer [Am.]; slave labourer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -laborer-
Back to top