ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arab*, -arab-

arab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Arab (n.) ชาวอาหรับ
Arabian (adj.) เกี่ยวกับชาวอาหรับ See also: ของอาระเบีย
arabic (adj.) เกี่ยวกับอาระเบีย
Arabic (n.) ภาษาหรืออักขระอาหรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
arab(แอร'รับ) n. คนอาหรับ,คนพเนจร,ม้าอาหรับ (inhabiting Arabia)
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
arabia(อะเร'เบีย) n. แหลมอาระเบียของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (a peninsula in SW Asia)
arabian(อะเร'เบียน) adj. เกี่ยวกับ Arabia เกี่ยวกับอาหรับ. -n. ชาวอาหรับ
arabic(อา'ราบิค) adj. เกี่ยวกับอาหรับหรืออาระเบีย. -n. ภาษาอาหรับ (of Arabia)
arabic numeralsเลข 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0., Syn. Arabic figures
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
arable(อา'ระเบิล) adj. เหมาะแก่การเพาะปลูก.
araby(อา'ระบี) = Arabia
English-Thai: Nontri Dictionary
Arab(n) แขกอาหรับ
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arabesqueลายอะราเบสก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arabic numeralตัวเลขอารบิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arab countriesกลุ่มประเทศอาหรับ [TU Subject Heading]
Arabian Jasmineมะลิ [การแพทย์]
Arabic languageภาษาอาหรับ [TU Subject Heading]
Arabic Numeralsเลขอะราบิค [การแพทย์]
Arabinoseแอระบิโนส [การแพทย์]
Arable Land พื้นดินเพาะปลูกได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มะลิลา (n.) Arabian jasmine See also: Jasminum sambac Syn. บุหงามลาซอ
ดอกมะลิลา (n.) Arabian jusmine See also: Jasminum sambac Syn. มะลิลา
บุหงามลาซอ (n.) Arabian jusmine See also: Jasminum sambac Syn. มะลิลา, ดอกมะลิลา
นิทานอาหรับราตรี (n.) Arabian Nights
อาหรับราตรี (n.) Arabian Nights Syn. นิทานอาหรับราตรี
เลขฝรั่ง (n.) Arabic numerals
เลขอารบิค (n.) Arabic numerals Syn. เลขฝรั่ง
scarab (n.) แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae Syn. scarabaeid
scarabaeid (n.) แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae
ทาบไม่ติด (v.) be not comparable See also: be unparalleled Syn. สู้ไม่ได้, เทียบไม่ได้
ปานกัน (adv.) comparably See also: nearly Syn. พอกัน, พอๆ กัน
สระบุรี (n.) Saraburi Syn. ัจังหวัดสระบุรี
สุดจะทน (v.) be unbearable See also: be hard to swallow, be unacceptable Syn. เหลือทน
สู้ไม่ได้ (v.) be not comparable See also: be unparalleled Syn. เทียบไม่ได้
หาตัวจับยาก (adj.) incomparable See also: unparalleled, unique, matchless
หาที่เปรียบมิได้ (v.) be incomparable See also: be unparalleled, be unique, be matchless
ัจังหวัดสระบุรี (n.) Saraburi
เต็มกลืน (v.) be unbearable See also: be hard to swallow, be unacceptable Syn. เหลือทน, สุดจะทน
เทียบไม่ได้ (v.) be not comparable See also: be unparalleled Syn. สู้ไม่ได้
เหลือทน (v.) be unbearable See also: be beyond toleration, be intolerable, be beyond endurance Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Marcin wrote... he went to the cinema with an Arab girl.มาร์ชีนเขียนว่า... เขาได้ไปดูหนังกับสาวอาหรับ
No Arab time.ไม่ใช่เวลาประเทศอาหรับด้วย.
No, not Arab time.ไม่ใช่เวลาประเทศอาหรับ.
I'm on Arab time again.เวลาประเทศอาหรับอีกแล้วผม.
What is Arab time?เวลาประเทศอาหรับอะไร?
No survivors in Arab murders manhunt for killer continuesไม่มีผู้รอดชีวิตในการสังหารหมู่ชาวอาหรับ / ยังคงตามล่ามือสังหารต่อไป
We may be on a brink of historic agreement between Western and Arab leaders.อาจจะมีการบรรลุข้อตกลง ระหว่างผู้นำตะวันตกกับอาหรับ
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ
You want me to call in a strike on a friendly Arab nation?คุณจะให้ผมสั่งจู่โจม ชาติพันธมิตรอาหรับ อย่างนั้นหรอ?
So you don't have enough good Arab guys to follow the bad Arab guys...แสดงว่าคุณมีคนอาหรับที่ทำงานให้เราไม่พอ
I'm gonna need an Arab who travels throughout the region, all right?คนอาหรับที่เดินทางไปทั่วตะวันออกกลาง
The Boy with the Arab Strap... continues to puzzle industry analysts.The Boy with the Arab Strap ที่พุ่งสูงในมิชิแกน จะสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิจัยอุตสาหกรรมแล้ว

arab ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉伯世界[Ā lā bó shì jiè, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 阿拉伯世界] Arab world
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
酋长[qiú zhǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ, 酋长 / 酋長] headman (of primitive people); tribal chief; used as translation for foreign leaders, e.g. Indian Rajah or Arab Sheik or Emir
阿拉伯联合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 阿拉伯联合酋长国 / 阿拉伯聯合酋長國] United Arab Emirates (UAE)
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 阿联酋 / 阿聯酋] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国
阿联酋长国[ā lián qiú zhǎng guó, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 阿联酋长国 / 阿聯酋長國] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国
阿卜杜拉[à bǔ dù lā, ㄚˋ ㄅㄨˇ ㄉㄨˋ ㄌㄚ, 阿卜杜拉] Abdullah (Arab name)
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, 哈里发 / 哈里發] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate
安拉[Ān lā, ㄢ ㄌㄚ, 安拉] Allah (Arabic name of God)
[chóu, ㄔㄡˊ, 畴 / 疇] arable fields; cultivated field; class; category
筷子芥[kuài zi jiè, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙ ㄐㄧㄝˋ, 筷子芥] Arabis, a genus of Brassica family including cress
耕地[gēng dì, ㄍㄥ ㄉㄧˋ, 耕地] arable land; to plow land
阿拉伯[Ā lā bó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ, 阿拉伯] Arabian; Arabic; Arab
阿拉伯人[Ā lā bó rén, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄖㄣˊ, 阿拉伯人] Arab; Arabian; Arabian people
阿拉伯半岛[Ā lā bó bàn dǎo, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 阿拉伯半岛 / 阿拉伯半島] Arabian Peninsula
阿拉伯数字[Ā lā bó shù zì, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ, 阿拉伯数字 / 阿拉伯數字] Arabic numerals
阿拉伯文[Ā lā bó wén, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ, 阿拉伯文] Arabic (language & writing)
阿拉伯海[Ā lā bó Hǎi, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄏㄞˇ, 阿拉伯海] Arabian Sea
阿拉伯语[Ā lā bó yǔ, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄩˇ, 阿拉伯语 / 阿拉伯語] Arabic (language)
阿拉伯糖[ā lā bó táng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄊㄤˊ, 阿拉伯糖] arabinose (type of sugar)
卡利卡特[Kǎ lì kǎ tè, ㄎㄚˇ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ, 卡利卡特] Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India
科泽科德[Kē zé kē dé, ㄎㄜ ㄗㄜˊ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 科泽科德 / 科澤科德] old Chinese name for Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India; now called 卡利卡特
利雅得[Lì yǎ dé, ㄌㄧˋ ㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 利雅得] Riyadh (capital of Saudi Arabia)
雕花[diāo huā, ㄉㄧㄠ ㄏㄨㄚ, 雕花] carving; decorative carved pattern; arabesque
密接[mì jiē, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝ, 密接] closely connected; inseparably related
可比[kě bǐ, ㄎㄜˇ ㄅㄧˇ, 可比] comparable
庄稼地[zhuāng jia dì, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚ˙ ㄉㄧˋ, 庄稼地 / 莊稼地] crop land; arable land
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 象] elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.)
奇丑无比[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ˊ ㄅㄧˇ, 奇丑无比 / 奇醜無比] extremely ugly; incomparably hideous
塬地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, 塬地] fertile arable soil of loess plateau
噶拉・多杰・仁波切[Gá lā, ㄍㄚˊ ㄌㄚ· Duo1 jie2 · Ren2 bo1 qie4, 噶拉・多杰・仁波切 / 噶拉・多傑・仁波切] Garab Dorje Rinpoche, succession of Buthanese religious leaders
阿拉伯胶[Ā lā bó jiāo, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄐㄧㄠ, 阿拉伯胶 / 阿拉伯膠] gum Arabica; acacia gum
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, 不可分割] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 不可同日而语 / 不可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
才华出众[cái huá chū zhòng, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨ ㄓㄨㄥˋ, 才华出众 / 才華出眾] outstanding talent (成语 saw); incomparable artistic merit
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, 才华盖世 / 才華蓋世] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit
旷世[kuàng shì, ㄎㄨㄤˋ ㄕˋ, 旷世 / 曠世] incomparable; none to compare with at that time
未可同日而语[wèi kě tóng rì ér yǔ, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 未可同日而语 / 未可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
独出一时[dú chū yī shí, ㄉㄨˊ ㄔㄨ ㄧ ㄕˊ, 独出一时 / 獨出一時] incomparable; head and shoulders above the competition
观止[guān zhǐ, ㄍㄨㄢ ㄓˇ, 观止 / 觀止] incomparably good

arab ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラビア人[アラビアじん, arabia jin] (n) (See アラブ人) Arabian (person); Arab
アラブの春[アラブのはる, arabu noharu] (exp,n) Arab Spring (revolutionary wave in the Arab world, 2010-2011)
アラブ人[アラブじん, arabu jin] (n) Arab
アラブ連盟[アラブれんめい, arabu renmei] (n) Arab League
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock
アズファーエンジェル[, azufa-enjieru] (n) (See アラビアンエンジェルフィッシュ) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur)
アラバスター[, arabasuta-] (n) alabaster
アラビアコーヒーの木[アラビアコーヒーのき, arabiako-hi-noki] (n) coffee tree
アラビアゴム[, arabiagomu] (n) gum arabic
アラビアゴムの木[アラビアゴムのき, arabiagomu noki] (n) acacia
アラビアンエンジェルフィッシュ;アラビアン・エンジェルフィッシュ[, arabian'enjierufisshu ; arabian . enjierufisshu] (n) (See アズファーエンジェル) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur)
アラビアンクロミス[, arabiankuromisu] (n) Arabian chromis (Chromis flavaxilla)
アラビアンナイト[, arabiannaito] (n) Arabian Nights (stories)
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish
アラビアンライト[, arabianraito] (n) Arabian light
アラビア医学[アラビアいがく, arabia igaku] (n) Arabian medicine
アラビア夜話[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments
アラビア数字[アラビアすうじ, arabia suuji] (n) Arabic numeral
アラビア文字[アラビアもじ, arabia moji] (n) Arabic script
アラビア語[アラビアご, arabia go] (n) Arabic (language)
アラベスク[, arabesuku] (n) arabesque (fre
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat)
アングロアラブ[, anguroarabu] (n) Anglo-Arab
イエローフィンクロミス[, iero-finkuromisu] (n) yellowfin chromis (Chromis xanthopterygia); Arabian chromis
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye
イン腹ベビー;イン腹ベイビー[インはらベビー(イン腹ベビー);インはらベイビー(イン腹ベイビー);インハラベビー;インハラベイビー, in hara bebi-( in hara bebi-); in hara beibi-( in hara beibi-); inharabebi-; inhara] (n) (sl) being pregnant
ウード[, u-do] (n) oud (lute-like instrument of Arabic origin) (ara
ウェアラブルパソコン[, uearaburupasokon] (n) {comp} wearable personal computer
おさらば[, osaraba] (n,vs) good-bye; farewell
カラバラ[, karabara] (n) ballads sung by Karashima Midori
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
キャラバンカー[, kyarabanka-] (n) van or truck with a display, retail, etc. facility (wasei
キャラバンサライ[, kyarabansarai] (n) caravansary
キャラバンシューズ[, kyarabanshu-zu] (n) light mountain-climbing shoes (wasei
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
コンパラブルワース[, konparaburuwa-su] (n) comparable worth
サウジアラビア[, saujiarabia] (n) Saudi Arabia; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
並び[ならび, narabi] list
並び線[ならびせん, narabisen] alignment line
並べ替える[ならべかえる, narabekaeru] to sort, to collate
属性並び[ぞくせいならび, zokuseinarabi] attribute (specification) list
属性並び宣言[ぞくせいならびせんげん, zokuseinarabisengen] attribute (definition) list declaration
属性定義並び[ぞくせいていぎならび, zokuseiteiginarabi] attribute definition list
属性定義並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] attribute definition list declaration
属性指定並び[ぞくせいしていならび, zokuseishiteinarabi] attribute specification list
識別子参照並び[しきべつしさんしょうならび, shikibetsushisanshounarabi] identifier reference list

arab ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหรับ[n. prop.] (Ārap) EN: Arab ; Arabian FR: Arabe [m]
อาหรับสปริง[n. prop.] (Ārap Saprin) EN: Arab Spring FR: Printemps arabe [m]
ชาวอาหรับ[n. prop.] (chāo Ārap) EN: Arab FR: Arabe [m] ; ressortissant arabe [m]
แขก[n. prop.] (Khaēk ) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab ; Muslims FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]
คนอาหรับ[n. prop.] (khon Ārap) EN: Arab FR: Arabe [m, f]
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[n. prop.] (Prathēt Sah) EN: United Arab Emirates ; UAE FR:
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ [n. prop.] (Saharat Āra) EN: United Arab Emirates (UAE) FR: Émirats arabes unis (EAU)
สันนิบาตอาหรับ[org.] (Sannibāt Ār) EN: Arab league FR: Ligue arabe [f] ; Ligue des États arabes [f]
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Arab Republic of Egypt FR:
สาธารณรัฐอาหรับซิเรีย[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Syrian Arab Republic FR: République arabe syrienne [f]
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya FR: Jamahiriya arabe libyenne [f]
สุภาษิตอาหรับ[n. exp.] (suphāsit Ār) EN: Arab proverb ; Arabic proverb FR: proverbe arabe [m]
อมรบดี[n. prop.] (Amarabødī ) EN: Indra FR:
อาระเบีย[n. prop.] (Ārabīa) EN: Arabia FR: Arabie [f]
อารบิก[adj.] (Ārabik) EN: Arabic FR: arabe
อาหรับ[adj.] (Ārap) EN: Arabian FR: arabe
อัดจาระบี[v. exp.] (at jārabī) EN: lubricate FR: graisser
แบ่งแยกได้[adj.] (baengyaēk d) EN: separable FR: séparable
บุกรอ[n. exp.] (buk rø) EN: Amorphophallus saraburiensis FR: Amorphophallus saraburiensis
บุหงามลาซอ[n.] (bu-ngāmalās) EN: Arabian jusmine FR:
ชาหม่อง[n. exp.] (chā mǿng) EN: Paraboea birmanica FR: Paraboea birmanica
ชระบาบ[adv.] (charabāp) EN: even FR:
ชระบอบ[v.] (charabøp) EN: be worn out FR:
ชาฤาษี[n. exp.] (chā reūsī) EN: Paraboea FR: Paraboea
ชาฤาษี[n. exp.] (chā reūsī) EN: Paraboea burttii FR: Paraboea burttii
ชาฤาษี[n. exp.] (chā reūsī) EN: Paraboea multiflora FR: Paraboea multiflora
ชาฤาษีเคราขาว[n. exp.] (chā reūsī k) EN: Paraboea amplifolia FR: Paraboea amplifolia
ชาฤาษีโลหะโมลี[n. exp.] (chā reūsī l) EN: Paraboea glabrisepala FR: Paraboea glabrisepala
ชาฤๅษีหม่อง[n. exp.] (chā reūsī m) EN: Paraboea birmanica FR: Paraboea birmanica
เชิงพาราโบลา[adj.] (choēng phār) EN: parabolic FR: parabolique
ดาราบถ[n.] (dārābot) EN: sky FR:
ด้วง[n.] (dūang = dua) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm ; Coleoptera FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m] ; coléoptère [m]
ด้วงกว่าง[n.] (dūang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
ด้วงมะพร้าว[n. exp.] (dūang maphr) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงแรด[n. exp.] (dūang raēt) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
เอมิเรตส์[n. prop.] (Ēmirēt = Ēm) EN: UAE FR: Émirats arabes unis [mpl]
ฟังก์ชันเปรียบเทียบได้[n. exp.] (fangchan pr) EN: comparable function FR:
ฝีมือไม่ดี[adj.] (fīmeū mai d) EN: FR: travail bâclé [m] ; travail d'Arabe (péj.) [m]
หาที่เปรียบมิได้[adj.] (hā thī prīe) EN: incomparable FR:
หาตัวจับยาก[adj. (loc.)] (hātūajapyāk) EN: incomparable ; peerless ; unparalleled FR: incomparable

arab ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerland {n}arable farm land; farmland
Araber {m} | Araber
Arabertrappe {f} [ornith.]Arabian Bustard
Araberspecht {m} [ornith.]Arabian Woodpecker
Araber {m}; Araberin
arabisch {adj}Arab; Arabic; Arabian
Schwarzkopf-Steinhuhn {n} [ornith.]Arabian Chukar
Graudrossling {m} [ornith.]Arabian Babbler
Jemenastrild {m} [ornith.]Arabian Waxbill
Jemengoldsperling {m} [ornith.]Arabian Golden Sparrow
Anbaugebiet {n}arable land
Unvergleichbarkeit {f}incomparableness
Marabu {m} [ornith.]Marabou Stork
Parabel {f} [math.]parabola
Parabel {m} (Gleichnis)parable
Gleichnis {n}; Parabel
Schulterlager {n} [techn.]separable bearing
Karabinerhaken {m}; Karabiner
unerträglich; untragbar {adj} | unerträglicher; untragbarer | am unerträglichsten; am untragbarstenunbearable | unbearablier | unbearabliest
Scheitelpunkt {m} der Parabel [math.]vertex of the parabola
Tragbarkeit {f}wearability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arab
Back to top